חוקה ותקנון

/חוקה ותקנון
חוקה ותקנון2019-09-26T17:57:01+00:00

חוקה:

 

שם התנועה הוא  "זהות – תנועה ישראלית יהודית".

 

פרק א': מטרות התנועה

 1. "זהות – תנועה ישראלית יהודית" היא תנועה הדוגלת בחרות, ושואפת לתיקון החברה והעולם מתוך נאמנות לא-לוהי ישראל.
 2. התנועה תפעל להנהגת מדינת ישראל כמדינה יהודית, ותחתור להשגת היעדים הבאים:
  • א. מדינה יהודית – מדינה החותרת למימוש הזהות והייעוד היהודי, וקיבוץ עם ישראל לארצו. מדינה העוברת מציונות של קיום, לציונות של ייעוד – מתודעת השרידות, לתודעה ואתגר של תיקון עולם.
  • ב. מדינת חירות – מדינה המשיבה את מירב החירות והאחריות לאזרח בכל התחומים ומצמצמת למינימום את מעורבותה בחיי הפרט. תחומי התערבותה של המדינה יוגבלו ככל הניתן למערכות המשפט, הביטחון והתשתיות הלאומיות.
  • ג. מדינת המשפחה והקהילה – מדינה המבצרת את ערכי המשפחה ומעודדת את בנין הקהילה כאבני יסוד בבניין החברה.
  • ד. מדינת שפע – מדינה המקיימת כלכלה חופשית בתוך המסגרת המרסנת והמעדנת של תרבות החסד והערבות ההדדית של עם ישראל.
  • ה. מדינה ריבונית – מדינה המממשת ומבצרת את ריבונותה בכל חלקי ארץ ישראל שבשליטתה, ובראשם בירושלים והר הבית. מדינה המפתחת את ירושלים כמרכז מדיני ורוחני, לעם ישראל ולאנושות.
  • ו. מדינת שלום – מדינה החותרת לסיום מצב הלוחמה ושפיכות הדמים באמצעות ניצחון על אויביה. מדינה הפועלת לטובת האנושות והעולם.
 3. התנועה תתנהל לפי החלטות הרוב, על ידי מוסדות נבחרים.

 

פרק ב': חברות

החברות בתנועה

 1. אזרח ישראל מגיל 17 ומעלה ותושב הארץ, המזדהה עם מטרותיה של התנועה כשיר להיות חבר בתנועה.
 2. חבר התנועה יקיים את הוראות התקנון, יישמע להחלטות מוסדות התנועה ורשויותיה ויסייע בהגשמת מטרותיה.

 

בקשה לחברות בתנועה

 1. בקשה לחברות בתנועה תחתם על ידי המבקש להצטרף לתנועה, על גבי טופס "בקשת הצטרפות", שיכלול את אלה:
  • א. הצהרת המבקש כי הוא מזדהה עם מטרותיה של התנועה כפי שהוגדרו בחוקה זו.
  • ב. הרשאה לחייב את המבקש בדמי חבר באמצעות חשבונו בבנק, או באמצעות כרטיס אשראי המסולק מחשבונו בבנק.
 2. חדל אדם להיות חבר התנועה, יפוג תוקפה של ההרשאה לחייבו בדמי חבר באמצעות חשבונו בבנק.
 1. טופס "בקשת ההצטרפות" יוגש ישירות למחלקת רישום החברים של התנועה בהגשה אישית, או על ידי הדואר או שליח, או באמצעות אתר האינטרנט של התנועה.
 2. בהעדר טעם לפסול, תקבל מחלקת רישום החברים את המבקש כחבר תנועה.
 3. אם נפל פגם ממשי בבקשת ההצטרפות, תודיע מחלקת רישום החברים למבקש את מהות הפגם, ותאפשר לו לתקן את הפגם בדרך שתקבע.
 4. דחתה מחלקת רישום החברים בקשה להצטרף לתנועה, תודיע למבקש בכתב על דבר הדחייה ותכלול בהודעה את תמצית נימוקיה.
 5. המבקש יהא רשאי לערער על ההחלטה בפני בית-הדין של התנועה בתוך 15 יום מקבלת ההודעה. הודעה על זכות זו תימסר למבקש.
 6. החברות בתנועה תחשב מיום הגשת הבקשה למחלקת רישום החברים.

 

דמי חברות

 1. חבר מפלגה ישלם דמי חבר על סך של 18 ₪  לחודש.
 2. דמי החבר עבור שנת החברות הראשונה על סך 216 ₪, יגבו במעמד ההתפקדות, ויחויבו בעסקת תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה על סך 18 ₪ בחודש. החל מהחודש ה 13 לחברות ואילך יגבו 18 ₪ בחודש מידי חודש בחודשו.
 3. (א) תשלום דמי חבר יהיה באחת מהאפשרויות הבאות:
  1. באמצעות כרטיס אשראי המחויב מחשבונו האישי של החבר.
  2. באמצעות הוראת קבע מחשבונו האישי של החבר.

(ב) לעניין סעיף זה, חשבון בנק, כרטיס אשראי – של בן זוג, בן, בת, אח, אחות או הורה ייחשב לחשבון אישי לתשלום דמי החבר.

 1. בוטל
 2. (א) המועצה רשאית אחת לשנה, לשנות את גובה דמי החבר.

(ב) החליטה המועצה על שינוי בדמי החבר לא ייגבו דמי החבר החדשים אלא 30 יום מעת שתפורסם הודעה לחברי התנועה על השינוי בסכום דמי החבר.

 1. חבר התנועה יוכל לפנות לועדת הנחות שתקים המועצה בבקשה להנחה מיוחדת. ועדת ההנחות תהיה רשאית לתת הנחה עד מחצית מדמי המינימום, למי שיעמוד בקריטריונים שהיא תקבע. ההנחה תהיה קצובה בזמן לפי החלטת ועדת ההנחות.

 

הזכות להצבעה ולבחור ולהיבחר

 1. חבר זכאי להצביע לראשות המפלגה ולרשימתה לכנסת, ובלבד שהיה לחבר התנועה לפחות 6 חודשים לפני יום הבחירות ושילם בהם כסדרם את דמי החבר החודשיים. למעט מי שמוגדר כמייסד עליו לא תחול מגבלת הזמן לפי הוראת סעיף זה.
 2. חבר זכאי להיבחר לרשימתה לכנסת אם היה לחבר התנועה לפחות 12 חודשים לפני היום הקובע ושילם בהן כסדרם את דמי החבר החודשיים. למעט מי שמוגדר כמייסד עליו לא תחול הוראת מגבלת הזמן לפי סעיף זה.
 3. חבר זכאי להיבחר לתפקיד ראש התנועה אם היה חבר התנועה לפחות 24 חודשים לפני היום הקובע ושילם בהם כסדרם את דמי החבר החודשיים. למעט מי שמוגדר כמייסד עליו לא תחול הוראת מגבלת הזמן לפי הוראת סעיף זה.
 4. הורשע חבר בפסק דין סופי ונידון לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חדשים, בעברות שאין להן קשר למאבק ציבורי או להכרעה מצפונית, לא יהיה מועמד לתפקיד בתנועה או לתפקיד מטעמה, אלא אם קבע יו"ר ועדת הבחירות של התנועה כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות העניין, משום קלון, או עברו לא פחות משבע שנים מביצוע העבירה.

 

הפסקת חברות

 1. חבר יחדל מלהיות חבר התנועה בכל אחד מאלה:
  • א. הודיע לתנועה בכתב ובחתימת ידו על רצונו לחדול מלהיות חבר התנועה ולא חזר בו מהודעתו זו בתוך 48 שעות מעת שניתנה, לא כולל שבתות ומועדי ישראל. את הודעתו זו יש לשלוח לדוא"ל התנועה בכתובת הבאה: hitpakdut@zehut.org.il.
  • ב. לא שילם את דמי החבר, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה לתקן את מחדלו.
  • ג. הצטרף או פעל לטובת מסגרת מפלגתית אחרת.
  • ד. ניתן לגביו פסק-דין של התנועה המורה על פקיעת חברותו בתנועה.
 2. אגף הארגון של התנועה יודיע לחבר על הכוונה להורות על הפסקת החברות מיד עם התקיים אחד מן התנאים המנויים בסעיף 24 (ב) עד (ד) ויפרט בהודעתו את טעמה. האגף יאפשר לחבר, באורח הוגן, להביא בפניו את עמדתו בעניין זה בדרך שיקבע בתוך 15 יום.
 3. לאחר מכן, יקבע אגף הארגון את עמדתו ויודיע לחבר את החלטתו, כמו גם את זכותו לערער על ההחלטה לבית הדין של התנועה.
 4. מי שחברותו הופסקה על פי סעיף זה יהיה זכאי לערער על ההחלטה בפני בית-הדין של התנועה, בתוך 21 יום ממועד הפסקת החברות. החלטת בית-הדין תהיה סופית.

 

זכויות החברים

 1. כל חבר זכאי ליטול חלק בפעילות התנועה, לבחור ולהיבחר למוסדותיה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון.
 2. חבר זכאי להציג את מועמדותו לבחירה בתנועה לגוף חיצוני לתנועה, רק בתנאי שהוא עומד בתנאים של אותו גוף אליו הוא אמור להיבחר או להתמנות.

 

חובות החברים

 1. חבר חייב לשמור אמונים לתנועה ולחתור להגשמת מטרותיה של התנועה, בהתאם להחלטת מוסדותיה.
 2. חבר חייב למלא אחר הוראות תקנון התנועה וכל החלטות מוסדותיה המוסמכים.
 3. חבר חייב בתשלום דמי חבר כפי שנקבע בתקנון זה.

 

מייסדים

 1. מייסד הוא מי שהתפקד לתנועה עד היום הקובע לבחירת מוסדות התנועה בפעם הראשונה, או מי שחבר בתנועה באופן רציף לא פחות מ- 15 שנה.

 

תקנון:

פרק ג' : מוסדות התנועה

 1. מוסדות התנועה הם:
  • א. מעמד החברים.
  • ב. ראש התנועה.
  • ג. הסיעה.
  • ד. רכזים וצירים.
  • ה. המועצה.
  • ו. ועדת הבחירות.
  • ז. בית הדין.
  • ח. מבקר פנימי.
  • ט. הועד המייסד – גוף זה יחליף את כל המוסדות עד לכינונם. לאחר מכן יפקע תוקפו וקיומו.

 

א. מעמד החברים

 1. מעמד החברים הוא הגוף העליון של התנועה ובסמכותו לקבל כל החלטה ברוב רגיל.
 2. במעמד החברים רשאי להשתתף כל חבר בתנועה.
 3. זכות הצבעה והבחירה באסיפה הכללית היא רק לחבר שהוא בעל זכות הצבעה ובחירה לפי תקנון זה, או לנציג מטעמו בהתאם למפורט בתקנון.

 

ב. ראש התנועה

 1. ראש התנועה הוא מועמדה של התנועה לראשות ממשלת ישראל, והראשון ברשימת המועמדים של התנועה לכנסת.
 2. ראש התנועה ינהל את התנועה ויהיה נציגה הרשמי של התנועה לכל דבר וענין.
 3. ראש התנועה יפעל בהתאם למטרות התנועה, ובכפוף להחלטות מוסדותיה המוסמכים.
 4. ראש התנועה יסמיך אנשים לפעול מטעמו במסגרת סמכויותיו בהתאם להוראות התקנון, ובכלל זה אישור המזכירות למינוי מנכ"ל התנועה ומנהלי האגפים הביצועיים של התנועה, סמכויותיהם ותחומי פעולתם.
 5. ראש התנועה יפתח את המושב הראשון של המועצה וישמש כיו"ר עד לבחירת יו"ר המועצה.
 6. ראש התנועה רשאי להביא בפני המועצה, ועדותיה וכן בפני כל מוסד וכל רשות מפלגתית, את הצעתו לקבלת החלטה. הצעה כזו תובא להצבעה בהזדמנות הראשונה, אלא אם הסכים ראש התנועה לדחות את ההצבעה, או שרוב המשתתפים הצביעו בעד הורדת ההצעה מסדר היום.

 

בחירת ראש התנועה

 1. המבקש להיבחר בבחירות לכהונת ראש התנועה, יחתום על כתב הצגת מועמדות, בנוסח שתקבע ועדת הבחירות, ויצרף אליו הודעת תמיכה בהצגת מועמדותו בחתימת ידם של 300 חברי התנועה. כתב הצגת המועמדות יימסר לידי ועדת הבחירות במועד שתקבע הועדה. כל חבר יוכל לתמוך במועמד אחד בלבד.
 2. במועד שייקבע ע"י המועצה ולא פחות משישה חודשים לפני מועד הבחירות לכנסת הקבוע בחוק – ייבחר ראש התנועה.
 3. נקבע בחוק התפזרות הכנסת מועד לבחירות שהוא מוקדם משישה חודשים מעת קבלת החוק האמור – ייבחר ראש התנועה בסמוך לקבלת החוק האמור, במועד שייקבע על ידי המועצה.
 4. ראש התנועה ייבחר בבחירות אישיות, כלליות, ישירות, שוות וחשאיות על ידי האסיפה הכללית.
 5. (א) בבחירות לראש התנועה ייבחר המועמד שיזכה במספר הקולות הכשרים הגדול ביותר,

ובלבד שקיבל לפחות שתי חמישיות מכלל קולות אלה.

(ב) לא זכה מועמד במספר קולות כאמור לעיל ייערך סיבוב בחירות שני בתוך 14 יום מיום

סיבוב הבחירות הראשון.

 • בסיבוב הבחירות השני יתמודד המועמד שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר (המקום

הראשון) מול המועמד שקיבל את מספר הקולות הגדול הבא אחריו (המקום השני).

 • זכו שני מועמדים או יותר למספר קולות זהה למקום הראשון, או זכו שני מועמדים או יותר

במספר קולות זהה למקום השני, ישתתפו בסיבוב השני כל מי שזכו במקום הראשון, או, לפי העניין, הראשון במספר הקולות, ביחד עם כל מי שזכו במקום השני.

(ה) המועמד שזכה ברוב הקולות בסיבוב השני הוא הנבחר.

(ו)  זכו שני מועמדים (או יותר) בסיבוב השני באותו מספר של קולות למקום הראשון, יצרפו

לכל אחד מהם את מספר הקולות שבהם זכה בסיבוב הראשון.

המועמד שזכה, בעקבות הצירוף האמור, במספר הקולות הגדול יותר הוא הנבחר.

אם בעקבות צירוף הקולות האמור, נשאר שוויון במספר קולותיהם של מועמדים (שניים או  יותר), ייבחר אחד מבניהם במועצה.

(ז) לעניין סעיף זה, פתק הצבעה פסול ופתק הצבעה ריק (הצבעת נמנע) לא ייחשבו כקולות.

 

ג. הסיעה

 1. חברי התנועה בכנסת וחברי הממשלה מטעם התנועה, שאינם חברי הכנסת, יהוו את סיעת התנועה בכנסת.

 

סמכויות הסיעה

 1. (א) הסיעה תבחר ביושב ראש הסיעה ובחברי הנהלת הסיעה.

(ב) הסיעה תבחר במועמדי התנועה לתפקידים בהם יכהנו חברי הכנסת בכנסת.

(ג) הסיעה תבחר בכל מועמד לתפקיד אחר מטעם התנועה העשוי להיבחר על-פי החוק במליאת הכנסת ו/או באחת מוועדותיה, למעט מועמדים לתפקידי שרים וסגני שרים.

(ד) הסיעה תייצג את התנועה בכנסת בהתאם למטרות התנועה, ובכפוף להחלטות מוסדותיה המוסמכים.

 

דרך הבחירה לרשימת המועמדים לכנסת

 1. לאחר בחירת ראש התנועה, כאמור בתקנון זה, יבחרו כלל חברי התנועה את שאר המועמדים לרשימה לכנסת, אף זאת בבחירות אישיות, כלליות, שוות, ישירות וחשאיות. סדרי הבחירה ייקבעו בתקנון הבחירות על ידי המועצה.
 2. בוטל.
 3. על אף האמור בשני הסעיפים הקודמים, לראש התנועה תהיה סמכות להוסיף מועמדים כפי שיקבע מראש בתקנון הבחירות.
 4. הבחירות הישירות לחברי הכנסת מטעם התנועה תיערכנה לא פחות משבעה ימים לפני מועד הגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות הכלליות לכנסת.

 

ד. רכזים וצירים

רכז

 1. כל חבר בעל זכות בחירה והצבעה שלפחות תשעה חברים בעלי זכות הצבעה ובחירה ייפו את כוחו להיות "רכז", יהיה ל"רכז".
 1. רכז יהיה זכאי לייצג את שולחיו לכל ענין כולל הצבעה ובחירה במעמד החברים, למעט שולחיו הנוכחים באותו מעמד ומבקשים לממש את זכותם בעצמם, ולמעט בחירת ראש התנועה, רשימת מועמדים לכנסת, ורשימות המועמדים לעיריות ולרשויות המקומיות והאזוריות.
 2. חבר תנועה יוכל לתת יפויי כח לרכז אחד בלבד. יפויי כח זה יהיה תקף עד תם 48 שעות לאחר הודעתו של החבר למחלקת המחשב של התנועה על ביטול יפויי הכח.
 3. יפויי כח חדש יכנס לתוקפו 48 שעות לאחר המצאת יפויי הכח למחלקת המחשב של התנועה.

 

ציר:

 1. לפחות עשרה רכזים יוכלו למנות מתוכם ציר אחד.
 2. ציר יוכל לייצג את שולחיו לכל ענין כולל הצבעה ובחירה במעמד החברים, למעט שולחיו הנוכחים באותו מעמד ומבקשים לממש את זכותם בעצמם, ולמעט בחירת ראש התנועה, רשימת מועמדים לכנסת, ורשימות המועמדים לעיריות ולרשויות המקומיות והאזוריות
 3. רכז יוכל לתת יפויי כח לציר אחד בלבד. יפויי כח זה יהיה תקף עד לתם 24 שעות לאחר הודעתו של הרכז למחלקת המחשב של התנועה על ביטול יפויי הכח.
 4. יפויי כח חדש יכנס לתוקפו 24 שעות לאחר שרכז הודיע על מתן יפויי הכח למחלקת המחשב של התנועה.

 

ה. המועצה

סמכויות המועצה

 1. המועצה היא המוסד העליון לקביעת דרכה של התנועה ולפיקוח על מנהלת התנועה.
 2. המועצה רשאית להחליט בכל ענייני התנועה, בכפוף להוראות התקנון.
 3. המועצה מוסמכת לקבל כל החלטה שאינה בניגוד לחוקה ואו לתקנון, או להחלטת מעמד החברים.
 4. המועצה מוסמכת להחליט על חוקת התנועה – פרקים א-ב ולשנות אותה מעת לעת ברוב של שני שליש מהמשתתפים בהצבעה.
 5. המועצה מוסמכת להחליט על תקנון התנועה – פרקים ג-ד ולשנות אותה מעת לעת ברוב של המשתתפים בהצבעה, למעט הסעיף הקודם הקובע את הרב הדרוש לשינוי החוקה.
 6. המועצה תבחר את בית הדין , ואת המוסד לביקורת.
 7. המועצה תבחר את יושב ראש המועצה.
 8. המועצה תבחר את ועדת הבחירות.
 9. המועצה מוסמכת לקבל החלטות ולשנותן, והיא מוסמכת להחליט על נוהל דיוניה.
 10. המועצה תמנה על פי הצעת ראש התנועה, את מנכ"ל התנועה ואת מנהלי האגפים הביצועיים של התנועה, תגדיר את סמכויותיהם ואת תחומי פעולתם, תנחה אותם ותפקח עליהם במילוי תפקידיהם.
 11. לשם פיקוח מתמיד כאמור על פעולות מנהלת התנועה ואגפיה, תכונן המועצה מזכירות בת לא יותר מ-7 חברים אשר תפקידה יהיה לפקח על התנהלות מנהלת התנועה ואגפיה.

 

המועצה – סדר יום

 1. ראש התנועה יפתח את המושב הראשון של המועצה וישמש כיו"ר עד לבחירת יו"ר המועצה.
 2. בפתח המושב הראשון תבחר המועצה ביושב ראש המועצה.
 3. סדר יומה של המועצה ייקבע על ידי יו"ר המועצה; המועצה רשאית לשנות את סדר יומה שנקבע ע"י יו"ר המועצה. הצעות לשינוי סדר היום יידונו לפני כל הצעה אחרת, ולפי סדר הגשתן.
 4. הצעות להחלטה במועצה יוגשו ליו"ר המועצה. ואם טרם התכנסה יוגשו באמצעות ראש התנועה. יו"ר המועצה ישקול את ההצעות ויקבע איזה מהן יובאו לדיון, ואולם אין בכך כדי לגרוע מזכותו של מיעוט לחייב דיון כאמור בתקנון זה.
 1. המועצה תתכנס בהתאם להחלטת ראש התנועה, או על פי דרישה בכתב של חמישית מחברי המועצה, ולא פחות מפעם בשנה.
 2. דיוני המועצה יהיו פתוחים לכל חברי התנועה, אלא אם כן החליטה המועצה ברב קולות הנוכחים שהדיון יהיה סגור.

 

בחירת חברי המועצה.

 1. הרכזים והצירים יבחרו מבניהם עד 70 חברי מועצה .
 2. בבחירות למועצה לכל רכז קול אחד, וכל ציר יכול לייצג את הרכזים שלו, במידה ואינם נוכחים בהצבעה.
 3. המועצה תכונס בתוך 15 יום מפרסום התוצאות על בחירת חבריה.
 4. הבחירות למועצה ותתקיימנה אחת לארבע שנים ביום ג' בשבוע הראשון של חודש ניסן. היום הקובע לבחירות אלו יהיה יום ג' ארבע שבועות לפני יום הבחירות שעה 17:00.
 5. המועצה רשאית להקדים את הבחירות אם מצאה שיש לכך סיבה ראויה. המועצה תקבע את מועד הבחירות, ואת היום הקובע.
 6. המועצה רשאית בנסיבות מיוחדות לדחות את יום הבחירות למועצה עד לשלשה חודשים מהתאריך הנקוב בתקנון, ברב מיוחד של שני שליש מהמצביעים.
 7. חבר מועצה שחדל מלהיות ציר, יחדל מלהיות חבר מועצה.
 8. חדלו יותר משליש מחברי המועצה מלכהן, תחדל המועצה מלכהן עד לבחירת מועצה חדשה.

 

ו. ועדת הבחירות

הקמה

 1. ועדת הבחירות הראשונה תיבחר על יד הועד המייסד את התנועה.
 2. ארבעה חודשים לפני מועד הבחירות למועצה תבחר המועצה את ועדת הבחירות.
 3. בראש הועדה יעמוד מי שיש לו ידע וניסיון מוכח בניהול משפט לפי המשפט העברי.
 4. מספר חברי הועדה לא יעלה על חמישה לרבות היו"ר.
 5. כל חבר ועדה יוכל למנות ממלא מקום קבוע. נעדר חבר הועדה מישיבתה, יוכל ממלא מקומו לבוא תחתיו וזכויותיו, לרבות זכות ההצבעה, תהיינה כשל חבר הועדה הקבוע.
 6. נבצר מיו"ר הועדה למלא את תפקידו, ימונה יו"ר אחר לועדה ע"י נשיא בית הדין לאחר התייעצות עם ראש התנועה.

 

סמכות והתנהלות

 1. ועדת הבחירות של התנועה תנהל ותפקח על כל הליך של בחירות בתנועה.
 2. ועדת הבחירות תנהל את ההצבעות החשאיות באסיפה הכללית ובמועצה.
 3. הועדה מוסמכת להורות לכל גוף או נושא תפקיד בתנועה ואלה יפעלו על-פי הוראותיה הנוגעות לביצוע תפקידה האמור.
 4. ועדת הבחירות מוסמכת לקבוע את יום הבחירות במועד מוקדם או מאוחר מהמועד שנקבע ע"י המועצה ובלבד שלא יהיה מוקדם או מאוחר מ – 15 יום וזאת רק אם תיווצרנה נסיבות מיוחדות המחייבות את שינוי יום הבחירות. החלטת הועדה תהיה מנומקת ותפורסם בכתב לידיעת החברים.
 5. הועדה תקבע את סדרי עבודתה. הועדה מוסמכת למנות לעצמה ועדות משנה, ובכלל זה גם ועדת יחיד, שבהן יכהנו גם מי שאינם חברי הועדה, לקבוע את סמכויותיהן ובכלל זה את המניין החוקי לקבלת החלטות בהן.
 6. ועדת הבחירות תקבע את הסכום שעל כל מועמד לשלם לקופת התנועה כדמי השתתפות במימון הוצאות הבחירות, לאחר התייעצות עם מנכ"ל התנועה.
 7. הועדה תכין ותפרסם את ספר הבוחרים בכל הליך בחירות, בהתאם להוראות התקנון.
 1. בבחירות לתפקיד ראש התנועה יוכל כל מתמודד למנות חבר וממלא מקום מטעמו לועדת הבחירות לצורך בחירות אלו בלבד.
 2. ועדת הבחירות רשאית לקבוע כללי התנהגות ביחס לפרסום ולדרכי תעמולה.
 3. ההחלטות בוועדה יתקבלו ברב של הנוכחים. במידה ולא הגיע הועדה להכרעה יהיה קולו של יו"ר הועדה שקול כשנים.

 

תוצאות הבחירות

 1. הועדה תאשר את תוצאות הבחירות ותפרסם אותן בדרך שתקבע.
 2. הוגש לוועדה ערעור על תוצאת בחירות , ונמצא פגם בהליך הבחירות, שעלול היה לשנות מתוצאתן, מוסמכת הועדה, לאחר שאפשרה למי שעלול להיפגע מהחלטתה, להביא בפניה את דברו, להורות על שינוי בתוצאות הבחירות או על פסילתן ועריכת בחירות חדשות.

 

ז. בית הדין

סמכות

 1. בית הדין הוא המוסד השיפוטי העליון של התנועה. בכל ענייני התנועה יהיו חברי התנועה, רשויותיה ומוסדותיה כפופים לשיפוט בפני בית הדין של התנועה בהתאם לתקנון זה.
 2. בהתחשב בתקנות שהותקנו על ידי נשיאות בית הדין כאמור לעיל, ידון בית הדין לפי תקנון זה, ולפי עקרונות המשפט העברי – הכל לפי שיקול דעתו.
 3. מוסמך בית הדין, במקום שיראה לראוי, לסטות מהוראותיו של הדין המהותי – ואין הוא קשור בדיני הראיות ובסדרי הדין הנוהגים בבתי-המשפט.
 4. בית הדין יהיה מוסמך :

(א) לדון בכל עניין המתייחס לתנועה או הקשור אליה והשנוי במחלוקת בין חברי התנועה לבין רשות מרשויותיה, בין החברים בינם לבין עצמם, בכל הקשור לנושאים מפלגתיים, ובין התנועה ורשויותיה, בינם לבין עצמם.

(ב) להורות על הוצאת חבר מן התנועה, או על השעיית פעילותו במוסד ממוסדותיה או ברשות מרשויותיה בכל אחד מהמקרים הבאים:

(1) פעל בניגוד להחלטת מוסד או רשות מוסמכת של התנועה.

(2) שוכנע בית הדין כי נסיבות המקרה מעידות בעליל כי חדל החבר להיות חבר התנועה.

(ג) ליתן צווי עשה ואל תעשה, בין אם זמניים או סופיים.

 1. אין בסמכויות בית הדין כדי להקנות לו מעמד בקביעת מדיניות התנועה או בנושאים הנתונים לשיקול דעתם של מוסדות התנועה וועדותיהם.

 

הרכב חבר השופטים

 1. המועצה תבחר, על בסיס אישי, חבר שופטים לבית-הדין של התנועה שלא יעלה על שבעה, מהם ייקבע חבר אחד כנשיא בית-הדין ושניים כחברי נשיאות בית הדין. הנשיא ושני חברי נשיאות, כאמור, יהוו את נשיאות בית הדין.
 2. המועצה רשאית להשלים את מכסת בית הדין, אם זו אינה מלאה.
 3. כחבר בית הדין יכול לשמש מי שהוא בעל ידע מוכח במשפט העברי , והתחייב לפעול על פי התקנון והמשפט העברי.
 4. חבר בית הדין רשאי להיות חבר התנועה. חבר בית הדין לא יהיה חבר במוסד או ברשות אחרת של התנועה, לא ימלא כל תפקיד אחר בתנועה או מטעמה ולא ימצא במצב של ניגוד עניינים בנושא כלשהו הנדון בפניו.
 5. חבר בית-הדין יחדל לכהן בתפקיד, אם הגיש את התפטרותו בכתב, נבצר ממנו לכהן באורח קבוע בתפקידו או הוסר מתפקידו בתוקף פסק דין בהרכב בית-הדין המורכב מחמישה שופטים.
 6. חבר השופטים יכהן עד לבחירת חבר שופטים חדש ע"י המועצה.

 

נשיא בית-הדין

 1. נשיא בית-הדין יהיה מופקד על פעילותו התקינה של בית-הדין.

 

נשיאות בית הדין

 1. נשיא בית-הדין ירכיב את הרכב בית הדין לשמיעת תובענה או עתירה שהוגשה.
 2. נשיאות בית-הדין, באישור חבר השופטים ברוב דעות, תהיה מוסמכת להתקין תקנות לסדרי הדין בפני בית-הדין.

 

הרכב בית הדין

 1. הרכב בית-הדין יהיה מורכב משלושה או ממספר בלתי זוגי גדול יותר של שופטים, לפי קביעת הנשיא.
 2. נכלל הנשיא בהרכב – ישמש הנשיא כאב בית הדין, לא נכלל הנשיא בהרכב – יקבע הנשיא את אב בית הדין של ההרכב.
 3. שופט בית-הדין, שנקבע לכך על ידי הנשיא, רשאי ליתן צוים זמניים וצו ביניים במעמד צד אחד, לפי שיקול דעתו.

 

השתתפות בישיבות

 1. חברי נשיאות בית הדין יוכלו להשתתף כמשקיפים בישיבות המועצה.

 

פסיקה וענישה

 1. היה הנושא שהובא בפני בית הדין בעל אופי כלכלי או כספי, יהיה בית הדין רשאי לחייב צד בתשלום ובהוצאות.
 2. בית הדין מוסמך לפסוק:

(א) התראה;

(ב) נזיפה;

(ג) השעיה מתפקיד;

(ד) הדחה מתפקיד;

(ה) השעיה זמנית מן התנועה;

(ו) הוצאה מן התנועה;

(ז) הטלת קנס כספי לטובת התנועה;

(ח) תשלום הוצאות הדיון.

 1. בית הדין יהיה רשאי להורות על פרסום פסק דינו ועל דרך פרסומו, או לאסור את פרסומו.

 

ח. מבקר פנימי

סמכויות המבקר

 1. המבקר הפנימי יהיה מוסמך לבדוק ולבקר את הדברים הבאים:

(א) מינהל תקין וטוהר מידות במנגנון התנועה, במוסדותיה, בסניפיה וכן בחוגים ובמסגרות שהוקמו על-ידה.

(ב) הפעולות הכספיות של התנועה מוסדותיה וסניפיה, התאמתן לתקציב וסבירותן.

(ג) נושאים המתייחסים לתנועה שיופנו על-ידי מוסד של התנועה המבקר לא יהיה מוסמך לדון בבעיות מדיניות או בנושאים הנתונים לסמכויותיהם או לשיקול דעתם של גופים אחרים על פי תקנון זה.

 

בחירת המבקר

 1. (א) המזכירות תבחר, על בסיס אישי, מבקר פנימי. המבקר יהיה בעל כישורים מוכחים בראיית חשבון.

(ב) המבקר הפנימי רשאי להיות חבר התנועה, לא יהיה חבר במוסד של התנועה, לא ימלא כל

תפקיד אחר בתנועה או מטעמה ולא יימצא במצב של ניגוד עניינים בנושא כלשהו הנתון

לביקורתו.

(ג) המבקר יוכל לקבל שכר מן התנועה עבור מילוי תפקידו, אולם יהיה מנוע מלקבל מגוף

הקשור לתנועה שכר או טובת הנאה.

 

הליכים

 1. (א) המבקר הפנימי יקבע את דרכי הבדיקה והביקורת, עפ"י תוכנית ביקורת שנתית, ומשקבע את

מסקנותיו הכלליות או לנושא מסוים, יודיע עליהן למבוקר ולמתלונן.

(ב) העתקי מסקנות המבקר יימסרו לראש התנועה, ליושב-ראש המוסד הנוגע בדבר, וליושבי ראש כל מוסדות התנועה.

(ג) התייחסה הביקורת לאחריות אישית, יתן המבקר למבוקר הזדמנות נאותה להשמיע טיעוניו.

 

ערעור

 1. (א) המבוקר או המתלונן, יהיו רשאים לערער על מסקנות המבקר בפני בית הדין, תוך שלושים יום

מיום קבלת ההודעה על מסקנות הביקורת. החלטת בית הדין תהיה סופית.

(ב) הוגש ערעור לפי סעיף זה, לא ייושמו מסקנות הביקורת, עד להחלטת בית הדין וכפי שיחליט בית הדין.

(ג) העתקי פסק הדין בערעור, יימסרו למבוקר, למתלונן, לראש התנועה, ליושב ראש המוסד הנוגע בדבר וליו"ר כל מוסדות התנועה.

 1. המבקר הפנימי יוכל למנות לו יועצים ועוזרים לשם ביצוע פעולותיו.
 2. המבקר ימסור דין וחשבון שנתי על פעולותיו לראש התנועה וליו"ר מוסדות התנועה על פעולותיו שבתקופה שבין מועצה למועצה.

 

השתתפות בישיבות

 1. המבקר הפנימי וצוותו יוכלו להשתתף כמשקיפים בישיבות מוסדות התנועה.

 

ט'. הועד המייסד:

 1. הועד המייסד ימנה לפחות שבעה אנשים ולא יותר מעשרה שיקבעו בעת רישום התנועה. הועד המייסד יחליף את כל מוסדות התנועה למעט האסיפה הכללית לכל דבר וענין עד לכינונם בהתאם להוראת התקנון.
 2. הועד המייסד יפעל לכינון מוסדות התנועה, ובכל מקרה יקיים את הבחירות לוועדת הבחירות ולאחר מכן למועצה מיד לאחר שהצטרפו לתנועה לא פחות מעשרת אלפים חברים, ולא יאוחר משמונה עשרה חודשים מיום רישום המפלגה וזאת בתנאי שהתפקדו לא פחות מחמשת אלפים חברים.
 3. סמכותו של הועד המייסד תפקע בהתאם לסמכויות של הגופים שנבחרו. בכל מקרה הועד המייסד יחדל לפעול לאחר בחירת המועצה.

 

פרק ד': הוראות כלליות

 1. הוראות פרק זה יחולו באין הוראה מפורשת אחרת בתקנון זו.

 

ניסוח

 1. תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך הוא פונה לכל איש ואישה ללא הבדל.

 

זכויות חתימה

 1. את התנועה תחייב לכל דבר ועניין חותמת בתוספת שתי חתימות. זכויות החתימה ייקבעו ע"י ראש התנועה לאחר התייעצות עם המבקר הפנימי של התנועה.

 

החלטות גוף בוחר

 1. גוף נבחר אינו רשאי לבטל או לשנות החלטות של הגוף שבחר אותו. "גוף" בפרק זה לרבות מוסד, רשות, גוף ממונה או נבחר.

 

ישיבה ראשונה

 1. גוף נבחר יכונס לראשונה וינוהל בישיבתו הראשונה ועד לבחירת יושב-ראש, לפי התקנון, על-ידי ראש התנועה.

 

זימון ישיבות

 1. כל גוף יזומן על ידי היושב-ראש שלו.
 2. חמישית מחברי כל גוף רשאים לדרוש מן היושב-ראש לכנס את הגוף לדיון בנושא מוגדר. נעשתה פנייה כאמור, יכנס היושב-ראש תוך שלושים יום מיום הדרישה, את הגוף לדיון בנושא הנדרש.
 3. (א) המניין הדרוש לקיומה של ישיבת גוף הוא חמישית מחברי אותו גוף, הנוכחים בפתיחת

הישיבה, והוא מספיק לכל דבר ועניין אפילו פחת מספרם בהמשכה.

(ב) לא נכחו חמישית מחברי הגוף בשעתה היעודה של הישיבה, אין בכך כדי למנוע פתיחתה, ובלבד שלא תתקיים בה הצבעה אלא כתום שעה לאחר מכן.

(ג) לעניין סעיף זה, "ישיבה" – למעט השתתפותם של חברי גוף בהצבעה חשאית.

 

קיום גוף

 1. גוף יוכל לפעול אף אם פחת מספר חבריו, כל עוד לא פחת המניין ממחצית חבריו. פחת מנין חברי הגוף ממחצית יתקיימו לגוף זה בחירות בהקדם האפשרי.

 

הצבעות ובחירות.

 1. החלטות בנושאים שונים למעט בחירות יתקבלו בהצבעה גלויה על-ידי רוב של המשתתפים בהצבעה.
 2. עשירית מהנוכחים בישיבה רשאים לדרוש, לפני ההצבעה, כי תקוים הצבעה חשאית הדרישה תוגש בכתב בחתימת ידי המבקשים סמוך להצבעה.
 3. בחירות יהיו חשאיות, למעט מקרים בהם נקבע בתקנון זה או בהחלטת המועצה כי הם יהיו גלויות.

 

המועד לערעור

 1. ניתנה זכות לערעור על החלטה כלשהי, יוגש הערעור תוך 21 יום מיום הודעת ההחלטה למערער, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בתקנון או בהחלטת מתן זכות הערעור.

 

הודעות לחברים

 1. הזמנות והודעות לחברים יימסרו בהודעות דוא"ל ו/או במסרון (סמס) ופרסום באתר התנועה, ואולם בנסיבות מיוחדות מותר למוסרן באמצעות פרסום ב-2 אתרי אינטרנט או עיתונים, בעלי תפוצה גדולה.

 

מ"מ ראש תנועה ארעי וזמני

 1. נפטר או התפטר ראש התנועה, או שנבצר ממנו באורח קבוע לכהן בתפקידו, יכהן יו"ר המועצה כיו"ר ארעי לתנועה. יו"ר המועצה יזמן את המועצה לישיבה דחופה בתוך 21 ימים. המועצה תקבע את מועד הבחירות הישירות, שבהן ייבחר ראש התנועה החדש, ואלה תיערכנה בהקדם האפשרי.
 2. המועצה תבחר בישיבתה האמורה ראש זמני לתנועה אשר כהונתו תפקע מיד עם כניסת ראש התנועה הנבחר לתפקידו.

 

כהונה

 1. כהונת מוסדות התנועה היא מתאריך בחירתם ועד לאחר פרסום תוצאות הבחירה של מחליפיהם, במוסדות שנבחרו תחתם.

 

כפיפות

 1. כל גוף נבחר או ממונה הנושא את שם התנועה כפוף להוראות תקנון זה ולהחלטות המוסדות של התנועה.

 

אשרור

 1. תקנון זה בשלמותו יכנס לתוקף מחייב לאחר שיאושרר בהצבעה בישיבה הראשונה של האסיפה הכללית של מייסדי התנועה (כל מי שנרשם בין מייסדי התנועה ברשם המפלגות), ברוב של שני שליש מהמצביעים. היה והרוב לא הושג, יאושררו סעיפי התקנון בנפרד, ויתוקנו הסעיפים שבמחלוקת עד להשגת הרוב הדרוש.
 2. בישיבה הראשונה של מייסדי התנועה יבחר ראש התנועה.

לגרסת חוקה ותקנון להורדה, לחץ כאן