פרק א':  מטרות התנועה

 1. שם התנועה הוא "זהות – תנועה ישראלית יהודית".
 2. "זהות – תנועה ישראלית יהודית" היא תנועה הדוגלת בחרות, ושואפת לתיקון החברה והעולם מתוך נאמנות לא-לוהי ישראל.
 3. התנועה תפעל להנהגת מדינת ישראל כמדינה יהודית, ותחתור להשגת היעדים הבאים:
  • מדינה יהודית – מדינה החותרת למימוש הזהות והייעוד היהודי, וקיבוץ עם ישראל לארצו. מדינה העוברת מציונות של קיום, לציונות של ייעוד – מתודעת השרידות, לתודעה ואתגר של תיקון עולם.
  • מדינת חירות – מדינה המשיבה את מירב החירות והאחריות לאזרח בכל התחומים ומצמצמת למינימום את מעורבותה בחיי הפרט. תחומי התערבותה של המדינה יוגבלו ככל הניתן למערכות המשפט, הביטחון והתשתיות הלאומיות.
  • מדינת המשפחה והקהילה – מדינה המבצרת את ערכי המשפחה ומעודדת את בנין הקהילה כאבני יסוד בבניין החברה.
  • מדינת שפע – מדינה המקיימת כלכלה חופשית בתוך המסגרת המרסנת והמעדנת של תרבות החסד והערבות ההדדית של עם ישראל.
  • מדינה ריבונית – מדינה המממשת ומבצרת את ריבונותה בכל חלקי ארץ ישראל שבשליטתה, ובראשם בירושלים והר הבית. מדינה המפתחת את ירושלים כמרכז מדיני ורוחני, לעם ישראל ולאנושות.
  • מדינת שלום – מדינה החותרת לסיום מצב הלוחמה ושפיכות הדמים באמצעות ניצחון על אויביה. מדינה הפועלת לטובת האנושות והעולם.
 4. (א) התנועה תפעל להעמדת רשימה מייצגת לבחירה לכנסת ישראל, ממשלת ישראל ולתפקיד ראש
  ממשלת ישראל, וכן להעמדת נציגים לבחירה בכל הארגונים והגופים הממשלתיים, סטטוטוריים
  ו/או מוניציפאליים, איגודים מקצועיים, מוסדות לאומיים וכיוצא באלו, בהם קיימים מנגנוני
  בחירה.

(ב) התנועה תתנהל לפי החלטות הרוב, על ידי מוסדות נבחרים בהתאם להוראות חוקת ותקנון
התנועה.

תקנון

פרק ב': החברות בתנועה

החברות בתנועה

 1. אזרח ישראל מגיל 17 ומעלה ותושב הארץ, המזדהה עם מטרותיה של התנועה כפי שהן מפורטות בחוקה כשיר להיות חבר בתנועה.
 2. חבר התנועה יקיים את הוראות התקנון, יישמע להחלטות מוסדות התנועה ורשויותיה ויסייע להגשמת מטרותיה.

בקשה לחברות בתנועה

 1. בקשה לחברות בתנועה תחתם על ידי המבקש להצטרף לתנועה, על גבי טופס "בקשת הצטרפות", שיכלול את אלה:
  • הצהרת המבקש כי הוא מזדהה עם מטרותיה של התנועה כפי שהוגדרו בחוקה זו.
  • הרשאה לחייב את המבקש בדמי חבר באמצעות חשבונו בבנק בהתאם להוראות סעיפים 18-24 לתקנון זה.
  • פרטי התקשרות של המבקש – בהתאם לדרישות מחלקת רישום החברים.
  • הסכמת המבקש לקבל על עצמו את הוראות התקנון והתחייבות לפעול ולמלא אחר החלטות המוסדות המוסמכים של התנועה.
  • הסכמת המבקש לקבל מתנועת זהות ומועמדים מטעמה הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים, וכן אישורו להעביר לחברי התנועה את שמו ואת פרטיו לצורך יצירת קשר לרבות כתובתו וכתובת הדואר האלקטרונית שלו.
 2. טופס "בקשת ההצטרפות" יוגש ישירות למחלקת רישום החברים של התנועה בהגשה אישית, או על ידי הדואר או שליח לכתובתה העדכנית של התנועה או באמצעות אתר האינטרנט של התנועה.
 3. בהעדר טעם לפסול, תקבל מחלקת רישום החברים את המבקש כחבר תנועה.
 4. עילות הפסילה לפי סעיף 9 לעיל, כמוהן כעילות ההדחה המנויות בפרק הפסקת חברות בתקנון זה לרבות יסוד סביר לחשש לחוסר תום לב של המבקש להיות חבר התנועה.
 5. אם נפל פגם ממשי בבקשת ההצטרפות, תודיע מחלקת רישום החברים למבקש את מהות הפגם, ותאפשר לו לתקן את הפגם בדרך שתקבע.
 6. דחתה מחלקת רישום החברים בקשה להצטרף לתנועה, תודיע למבקש בכתב על דבר הדחייה ותכלול בהודעה את תמצית נימוקיה.
 7. המבקש יהא רשאי לערער על ההחלטה בפני בית-הדין של התנועה בתוך 14 יום מקבלת ההודעה. הודעה על זכות זו תימסר למבקש.
 8. האמור בסעיפים 11-13 לא יחול על דחיית בקשה לפי האמור בסעיף
 9. החברות בתנועה שאושרה, תחשב ככזו מיום הגשת הבקשה למחלקת רישום החברים.
 10. חדל אדם להיות חבר התנועה, יפוג תוקפה של ההרשאה לחייבו בדמי חבר על ידי התנועה.
 11. מחלקת רישום החברים תמונה ע"י מנכ"ל התנועה ותהא אחראית על ניהול כלל ענייני רישום החברים, חדר המחשב של התנועה לרבות כלל מאגרי המידע של התנועה.

דמי חברות

 1. דמי החבר יגבו על-ידי התנועה אחת לחודש, באופן אוטומטי באמצעות פרטי אמצעי התשלום שנמסרו לתנועה על ידי החבר.
 2. היה ולא נגבו דמי החבר במועדם, מכל סיבה שהיא, רשאית התנועה לגבות את דמי החבר במועד אפשרי מאוחר יותר את מלוא הסכומים שהצטברו בחוב – רטרואקטיבית, ואילו התאריך הקובע לעניין חידוש ההתפקדות באופן רציף – ולענייני וותק יוותר על כנו.
 3. דמי החבר עבור שנת החברות הראשונה על סך 216 ₪, יגבו במעמד ההתפקדות, ויחויבו בעסקת תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה על סך 18 ₪ בחודש. החל מהחודש ה 13 לחברות ואילך יגבו 18 ₪ בחודש מידי חודש בחודשו.
 4. חבר שביטל את חברותו לא יהא זכאי להחזר דמי החברות, אף אם שילם עבור כל השנה הראשונה מראש כאמור בסעיף
 5. דמי החבר ישולמו מחשבונו האישי של החבר ויוכל להתבצע באחת מהאפשרויות הבאות, ואלו בלבד:
  • באמצעות כרטיס אשראי המחויב מחשבונו האישי של החבר.
  • באמצעות הוראת קבע מחשבונו האישי של החבר.
  • באמצעות הפקדה לחשבון התנועה. ובתנאי שהמפקיד ימציא למחלקת הרישום (בכתובת: hitpakdut@zehut.org.il) אישור הפקדה מהבנק בו מופיע אישור שאכן הכסף הופקד על ידו באופן אישי והוא זוהה באמצעות תעודה מזהה.
 6. לעניין סעיף 18 בתקנון זה, חשבון בנק או כרטיס אשראי – של בן זוג, בן, בת, אח, אחות או הורה ייחשב לחשבון אישי לתשלום דמי החבר.
 7. שינוי גובה דמי החבר:
  • מנהלת התנועה רשאית, לאחר עדכון כלל חברי התנועה בהודעת דוא"ל ובפרסום באתר התנועה – לשנות את גובה דמי החבר מעת לעת.
  • החליטה המנהלת על שינוי בדמי החבר לא ייגבו דמי החבר החדשים אלא בחלוף 30 יום מעת שתפורסם הודעה לחברי התנועה על השינוי בסכום דמי החבר.

 

הזכות להצבעה ולבחור ולהיבחר

 1. חבר זכאי להצביע לראשות התנועה ולרשימתה לכנסת, ובלבד שהיה לחבר התנועה לפחות 12 חודשים לפני יום הבחירות ושילם בהם כסדרם את דמי החבר החודשיים.
 2. חבר זכאי להתמודד לרשימתה לכנסת אם היה לחבר התנועה לפחות 12 חודשים לפני היום הקובע ושילם בהן כסדרם את דמי החבר החודשיים.
 3. חבר זכאי להתמודד לתפקיד ראש התנועה אם היה חבר התנועה לפחות 18 חודשים לפני היום הקובע ושילם בהם כסדרם את דמי החבר החודשיים.
 4. הורשע אדם בפסק דין חלוט ונידון לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חדשים, בעברות שאין להן קשר למאבק ציבורי או להכרעה מצפונית, לא יהיה מועמד לתפקיד בתנועה או לתפקיד מטעמה, אלא אם קבע בית הדין של התנועה כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות העניין, משום קלון, או אם עברו לא פחות משבע שנים ממועד ביצוע העבירה.

הפסקת חברות

 1. חבר יחדל מלהיות חבר התנועה מסיבות מנהלתיות במקרים הבאים:
  • הודיע לתנועה בכתב ובחתימת ידו על רצונו לחדול מלהיות חבר התנועה ולא חזר בו מהודעתו זו בתוך 48 שעות מעת שניתנה, לא כולל שבתות ומועדי ישראל. את הודעתו זו יש לשלוח לדוא"ל התנועה בכתובת הבאה: hitpakdut@zehut.org.il
  • לא שילם את דמי החבר, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה לתקן את מחדלו.
  • נפטר.
  • ניתן לגביו פסק-דין מאת בית הדין של התנועה המורה על פקיעת חברותו בתנועה.
 2. הפסקת חברות בגין פגיעה בתנועה: פגיעה בתנועה, כפי שהיא מוגדרת בסעיפים הבאים, תהווה עילה להגשת עתירה לבית הדין של התנועה בבקשה להדחת החבר מן התנועה:
  • הצטרף או פעל לטובת מסגרת מפלגתית אחרת ו/או פעל לקידום רשימה של מפלגה אחרת בבחירות הכלליות ו/או במסגרת בחירות מוניציפאליות ללא אישור בכתב של ראש התנועה.
  • פעל נגד התנועה ומוסדותיה במטרה לפגוע בתנועה בכל דרך שהיא.
  • פעל בניגוד להחלטות התנועה ומוסדותיה.
  • פעל בחוסר תום לב בניגוד להוראות מנהלי הקמפיין של התנועה.
  • התראיין ו/או פנה לתקשורת בקשר לתנועה או לנושאים הקשורים ו/או עלולים להשפיע על קמפיין הבחירות של התנועה ללא אישור מנהלי הקמפיין ו/או ראש התנועה.
  • התנהג במסגרת חברותו בתנועה בחוסר תום לב, בצורה לא ראויה ו/או באלימות ו/או ניבול פה.
  • הכפיש ו/או השמיץ ו/או פגע בשמה הטוב של התנועה או מי מנציגיה או נושאי המשרה בתנועה ו/או זורע דמורליזציה בקרב הפעילים ו/או החברים.
 3. עם התקיים אחד מן התנאים המנויים בסעיף 29 המגדיר את הסיבות להדחה מנהלתית, תפסיק מחלקת רישום החברים את חברותו של החבר בתנועה ללא צורך בהודעה נוספת מצד התנועה.
 4. עם התקיים אחד מן התנאים המנויים בסעיף 30 המגדיר את הסיבות להדחה בשל פגיעה בתנועה יוכל ראש התנועה ו/או מחלקת רישום החברים של התנועה ו/או מי מטעמם והם בלבד להורות על השעיית החבר מיידית מהתנועה וזאת עד למתן פסק דין ולעתור לבית הדין של התנועה בדרישה להורות על הפסקת חברותו של חבר בתנועה.
  • העותר/ת יפרטו בעתירתם את נימוקיהם.
  • העתירה תידון בבית הדין בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-14 ימים.
  • בית הדין יתן פסק דין המורה על הדחה של החבר עם התקיימות אחת מעילות ההדחה.
  • החלטת בית הדין תהיה סופית.
 5. מחלקת רישום החברים תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, להאציל מסמכויותיה כולן או מקצתן לאחר.
 6. הופסקה חברותו של חבר מסיבות של פגיעה בתנועה כמפורט בסעיף 30 – יוכל לשוב ולהתפקד לתנועה, כעבור 24 חודשים מיום ביטול חברותו, זולת אם נקבעה לחבר הרחקה מהתנועה לתקופה ארוכה יותר או לצמיתות – לפי העניין.
 7. הופסקה חברותו של חבר מסיבות של הדחה מנהלתית כמפורט בסעיף 29 – יוכל לשוב ולהתפקד לתנועה, באופן מיידי, אולם מניין חודשי חברותו לכל דבר ועניין יחל מחדש.
 8. על אף האמור בתקנון, בסמכות ראש התנועה, והוא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לזמן לראיון מי מהמבקשים להיות חברי התנועה ביחד ולחוד, וכן חבר או קבוצת חברים בתנועה בהתקיים חשד סביר לקיום אחת או יותר מעילות ההדחה.
 9. אי הסכמה להתייצב לראיון לפי סעיף 36 תהווה עילה להשעייה מיידית מכל תפקיד וכן תשמש עילה לעתירה לבית הדין בדרישה להדחה.
 10. בסמכות ראש התנועה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעתור לבית הדין של התנועה בדרישה להדחת חברים. עתירתו של ראש התנועה תידון בבית הדין בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-14 ימים.
 11. התפקדותו מחדש של חבר שהודח מחברותו בתנועה ע"פ סעיף 30, לאחר תקופת הצינון הנדרשת כמפורט בסעיף 34, תותנה בהגשת בקשה מנומקת לחזור ולהיות חבר בתנועה שתידון בפני ראש התנועה.

זכויות החברים

 1. כל חבר זכאי ליטול חלק בפעילות התנועה, לבחור ולהיבחר למוסדותיה, והכל בכפוף להוראות התקנון.
 2. חבר זכאי להציג את מועמדותו לגוף חיצוני לתנועה – לבחירת התנועה, בכפוף לאישור בכתב של ראש התנועה וועדת הבחירות של התנועה, ובתנאי שהוא עומד בתנאים של אותו גוף אליו הוא אמור להיבחר או להתמנות, להוציא מתמודד לרשימת זהות היכול להמשיך ולהחזיק באזרחות זרה – עד לבחירתו בפועל כח"כ מן המניין בכנסת ישראל.
 3. על סירוב לאישור מועמדות חבר לגוף חיצוני לתנועה לבחירת התנועה, חלה חובת הנמקה.

חובות החברים

 1. חבר בתנועה חייב לשמור לה אמונים, לחתור להגשמת מטרותיה וערכיה, ולפעול בהתאם להחלטות מוסדותיה.
 2. חבר חייב למלא אחר הוראות חוקת ותקנון התנועה וכן מחויב להחלטות מוסדותיה המוסמכים.
 3. חבר חייב בתשלום דמי חבר שנתיים כפי שנקבע בתקנון זה.

מייסדים

 1. מייסד הוא אחד מאלה:
  • מי שנמנה על רשימת מייסדי התנועה כפי שהוגשו לרשם המפלגות בעת יסוד התנועה.
  • מי שחבר בתנועה, ושילם את דמי חברותו באופן רציף לא פחות מ- 15 שנה.

פרק ג' – מוסדות ומבנה התנועה

 1. תנועת זהות תפעל להעמדת רשימה מייצגת לבחירה לכנסת ישראל, ממשלת ישראל ולתפקיד ראש ממשלת ישראל, וכן להעמדת נציגים לבחירה בכל הארגונים והגופים הממשלתיים, סטטוטוריים ו/או מוניציפאליים, איגודים מקצועיים, מוסדות לאומיים וכיוצא באלו, בהם קיימים מנגנונים המאפשרים בחירה.

מוסדות התנועה:

 1. מוסדות התנועה הם:
  • מעמד החברים
  • ראש התנועה
  • רשימת התנועה
  • סיעת התנועה
  • המועצה
  • סניפי התנועה
  • ועדת הבחירות
  • בית הדין
  • מבקר פנים
  • ועדת חוקה
  • הועד המנהל

א. מעמד החברים

 1. מעמד החברים הוא הגוף העליון של התנועה.
 2. בסמכות מעמד החברים לדון בכל נושא שיובא לפתחו ו/או יועלה לדיון ע"י אחד מחבריו בצירוף חתימותיהם של לפחות 150 חברים – שיוגשו לראש התנועה.
 3. מעמד החברים יקבל כל החלטה שתובא להצבעתו – ברוב רגיל, ובלבד שהשתתפו בהצבעה לא פחות מארבעים אחוזים מכלל החברים הזכאים להשתתף בהצבעה.
 4. במעמד החברים רשאי להשתתף כל חבר בתנועה המשלם את דמי החברות כסדרם וממלא אחר כלל החובות החלות על החברים על פי תקנון זה.
 5. זכות ההצבעה והשתתפות במעמד החברים תינתן רק לחבר שהוא בעל הצבעה וזכות בחירה לפי הוראות החוקה והתקנון.
 6. לראש התנועה תהא הסמכות להפעיל את זכות הווטו שלו על כלל ההחלטות לרבות החלטות מבניות, מדיניות, אסטרטגיות, ומהותיות אף אם התקבלו על ידי מעמד החברים, בתנאי שלא התקבלו ברוב של שני שליש ,לכל הפחות, מכלל החברים הזכאים להשתתף בהצבעה.

ב. ראש התנועה

 1. ראש התנועה הוא מועמדה של התנועה לראשות ממשלת ישראל, והראשון ברשימת המועמדים של התנועה לכנסת.
 2. ראש התנועה יפעל בהתאם למטרות התנועה, חוקתה ותקנונה, ובכפוף להחלטות מוסדותיה המוסמכים בכפוף סמכות הווטו הנתונה לו במקומות המתאימים.

סמכויות ראש התנועה

 1. ראש התנועה ינהל את התנועה ויהיה נציגה הרשמי של התנועה לכל דבר וענין.
 2. לראש התנועה סמכות ווטו בלתי מותנית על ההחלטות הבאות גם לאחר התקבלותן במוסדות התנועה כדלהלן:
  • כל החלטת מועצה, שלא התקבלה ברוב של שני שלישים, לכל הפחות, מכלל חברי המועצה.
  • כל החלטת מעמד החברים, שלא התקבלה ברוב של שני שלישים, לכל הפחות, מכלל החברים הזכאים להשתתף בהצבעה.
  • החלטות מועצה על שינוי פרק החוקה שלא התקבלו ברוב של שבעים וחמישה אחוזים, לכל הפחות, מכלל חברי המועצה.
  • החלטות הכרוכות בהוצאות תקציביות, כפי שמפורט בפרק "החלטות בעלות השלכות תקציביות".
 3. ראש התנועה ימנה לפי שיקול דעתו, ו/ או יאציל מסמכויותיו למי שיבחר לפי שיקול דעתו, וכן יבחר את אנשי המקצוע במשרות האמון המהווים את מנהלת התנועה, יגדיר את סמכויותיהם, ותחומי פעולתם, ואלו הם:
  • מנכ"ל
  • יועמ"ש
  • מנהלי/צוותי קמפיין
  • מגייסי הכספים
  • צוות הדוברות
  • צוות הדיגיטל ואנשי המדיה
  • גזברות והנהלת חשבונות
  • תפקיד אמון שאינו מן המנויים לעיל לפי שיקול דעתו.
 4. ראש התנועה יפעל וימנה צוות קמפיין ויוביל את הקו האסטרטגי והתקשורתי של התנועה.
 5. נודע לראש התנועה על חבר ברשימתה לכנסת הפועל בניגוד למצע, למדיניות התנועה, למשמעת הקמפיין ולחובות המועמד, בסמכותו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להשעות את המועמד מיידית ולעתור לבית הדין בבקשה מנומקת להדיח את המועמד לאלתר מרשימת המפלגה לכנסת ואף מן החברות בתנועה. במקרה של הגשת עתירה כאמור ועד לבירור עניינו בבית הדין, יהא המועמד מושעה מכל פעילות בתנועה.
 6. עתירתו של ראש התנועה לפי סעיף 61 תידון בבית הדין בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-14 ימים. החלטת בית הדין תהיה סופית.
 7. בסמכות ראש התנועה להחליט כל החלטה באשר לעתידה הפוליטי של התנועה לרבות התמודדות או אי התמודדות בבחירות לכנסת, וכן לבצע כל הסכם פוליטי שיראה לו לנכון – בשם התנועה, ו/או להחליט בשם התנועה על התמודדות משותפת עם מפלגות אחרות במסגרת "בלוק טכני".
 8. ראש התנועה רשאי, לפי שיקול דעתו להורות על הענקת מעמד של חבר בתנועה – לכל אזרח/ית ישראלי/ת בעלי זכות בחירה ובכללם לתורמים אסטרטגיים לתנועה או מכל שיקול ענייני אחר הרלוונטי כפי שיראה לו לנכון לטובת התנועה ו/או העניין.
 9. ראש התנועה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאציל מסמכויותיו, כולן או מקצתן למי שיראה לו לנכון, באופן קבוע או זמני וכן למשוך ולבטל האצלה זו בכל רגע נתון ובאופן מיידי.
 10. ראש התנועה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשבץ כראות עיניו מועמדים לרשימת התנועה לכנסת במקומות המוקצים לשריוני ראש התנועה כפי שיפורטו בתקנון הבחירות.
 11. ראש התנועה ישמש כראש סיעת התנועה בכנסת, ויהא רשאי למנות ח"כ אחר, לפי שיקול דעתו, לתפקיד זה.
 12. ראש התנועה ימנה, לפי שיקול דעתו את תפקידי חברי הכנסת מטעם התנועה בכנסת ו/או בממשלה ו/או בכל גוף ייצוגי אחר מטעם תנועת זהות בכנסת.
 13. ראש התנועה, לאחר התייעצות עם חברי הכנסת של התנועה, רשאי להטיל בכל הצבעה משמעת סיעתית על חברי הכנסת של התנועה הן לתמיכה, הן להימנעות והן לשלילה.
 14. ראש התנועה רשאי להביא בפני המועצה, ועדותיה וכן בפני כל מוסד וכל רשות תנועתית, את הצעתו לקבלת החלטה. הצעה כזו תובא להצבעה בהזדמנות הראשונה, אלא אם הסכים ראש התנועה לדחות את ההצבעה.

בחירת ראש התנועה

 1. הגשת המועמדות:
  • המבקש להיבחר בבחירות לכהונת ראש התנועה, יחתום על כתב הצגת מועמדות, בנוסח שתקבע ועדת הבחירות, ויצרף אליו הודעת תמיכה בהצגת מועמדותו בחתימת ידם של 100 חברי התנועה, וכן יצרף כל מסמך נוסף כפי שתקבע ועדת הבחירות בעת פרסום תקנון הבחירות – בסמוך לבחירות.
  • כתב הצגת המועמדות יימסר לידי ועדת הבחירות במועד שתקבע הועדה.
  • כל חבר בתנועה יוכל לתמוך במועמד אחד בלבד.
 2. הבחירות לראשות התנועה יתקיימו במועד שייקבע ע"י המועצה בכפוף לאישור ראש התנועה, ולא פחות משישה חודשים לפני מועד הבחירות לכנסת הקבוע בחוק.
 3. נקבע בחוק התפזרות הכנסת מועד לבחירות שהוא מוקדם משישה חודשים מעת קבלת החוק האמור- ייבחר ראש התנועה בסמוך לקבלת החוק האמור, במועד שייקבע על ידי המועצה ובהתייעצות עם היו"ר.
 4. ראש התנועה ייבחר בבחירות אישיות, כלליות, ישירות, שוות וחשאיות על ידי חברי התנועה בעלי זכות הבחירה.
 5. הכרעה בבחירות:
  • בבחירות לראש התנועה ייבחר המועמד שיזכה במספר הקולות הכשרים הגדול ביותר, ובלבד שקיבל לפחות שליש מכלל קולות המשתתפים בהצבעה.
  • לא זכה מועמד במספר קולות כאמור לעיל ייערך סיבוב בחירות שני בתוך 14 יום מיום סיבוב הבחירות הראשון.
  • בסיבוב הבחירות השני יתמודד המועמד שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר וזכה במקום הראשון, מול המועמד שקיבל את מספר הקולות הגדול הבא אחריו וזכה במקום השני.
  • זכו שני מועמדים או יותר למספר קולות זהה למקום הראשון, או זכו שני מועמדים או יותר במספר קולות זהה למקום השני, ישתתפו בסיבוב השני כל מי שזכו במקום הראשון, או, לפי העניין, הראשון במספר הקולות, ביחד עם כל מי שזכו במקום השני.
  • המועמד שזכה ברוב הקולות בסיבוב השני הוא הנבחר.
  • זכו שני מועמדים (או יותר) בסיבוב השני באותו מספר של קולות למקום הראשון, יצרפו לכל אחד מהם את מספר הקולות שבהם זכה בסיבוב הראשון. המועמד שזכה, בעקבות הצירוף האמור, במספר הקולות הגדול יותר הוא הנבחר.
  • אם בעקבות צירוף הקולות האמור, נשאר שוויון במספר קולותיהם של מועמדים (שניים או יותר), ייבחר אחד מבניהם במועצה.
  • לעניין סעיף זה, פתק הצבעה פסול ופתק הצבעה ריק (הצבעת נמנע) לא ייחשבו כקולות.

ג. רשימת וסיעת זהות לכנסת

רשימת זהות

 1. חבר ברשימת התנועה לכנסת יהיה אחד מאלו:
  • חבר התנועה שנבחר בפריימריז פנימיים ובפריימריז הפתוחים, ככל ויתקיימו, בכפוף לאילוצי התנועה והחלטות מוסדותיה המוסמכים בעניין.
  • שובץ ברשימת התנועה לכנסת ע"י ראש התנועה בהתאם לסמכויות המוקנות לו ע"פ תקנון הבחירות.

חובות חברי רשימת זהות

 1. חבר ברשימת זהות יפעל לקידום התנועה, להפצת רעיונותיה ולגיוס ושכנוע מצביעים להצביע עבורה וכן לייצוגה בדרך הולמת, ראויה, המכבדת אותו ואת התנועה.
 2. מועמד ברשימת התנועה יקח פסק זמן מעיסוקיו האחרים – 30 יום לפני יום הבחירות הכלליות לצורך השתתפות בקמפיין הבחירות של התנועה, אלא אם כן קיבל אישור מפורש מראש התנועה שלא לעשות כן.
 3. חובת תום הלב לחברי הרשימה ו/או המועמדים לכנסת:
  • על אף האמור בסעיף 61 חבר ברשימת התנועה לכנסת אשר יפעל בחוסר תום לב, יקיים מגעים ו/או שיחות עם גורמים פוליטיים או שליחיהם ו/או יקרא בפומבי לתמוך במסגרת פוליטית אחרת וזאת ללא סמכות וללא רשות ראש התנועה בכתב יודח ממועמדותו מיידית ללא צורך בשימוע או בעתירה לבית הדין.
  • במקרה של הדחה כאמור בסעיף 79 א', כספים ששולמו ע"י חבר הרשימה/מועמד שהוצאו לצורך התמודדותו ומועמדותו/ ערבויותיו/תרומתו לא יושבו לו בכל מקרה ולא תהא לו כל עילה לדרוש את השבתם.
 4. חבר ברשימת התנועה לכנסת יפעל לפי הנחיות יו"ר התנועה ו/או מי שהיו"ר הסמיך לכך בכל דבר ועניין הקשור לתנועה ולמועמדותו במסגרת רשימת המועמדים.
 5. על חבר ברשימת המועמדים חלה החובה להישמע להוראות היו"ר וכנובע מכך להוראות מנהל/י הקמפיין שהואצלו ע"י היו"ר בכל הקשור לחברותו ברשימת התנועה לכנסת. בכלל זה הוראות בדבר קיום / אי קיום ראיונות בתקשורת, התבטאות בפומבי בתחומים מסוימים או בכלל, הוראה על השתתפות בפאנלים ו/או אירועים לצרכי קמפיין הבחירות.
 6. מועמד שיגיש את מועמדותו במסגרת התנועה יצהיר על כי הוא נאמן למצע התנועה על כל פרקיו.
 7. חל איסור על מועמד ברשימת התנועה לכנסת להתבטא בפומבי בניגוד למצע התנועה.
 8. על חברי הרשימה להודיע לאלתר ליו"ר התנועה על קיום פניה/ מגעים/ שיחות עם גורמים פוליטיים ו/או נציגי מפלגות אחרות או מי מטעמן – מכל מין וסוג.
 9. נודע לראש התנועה על פעולה ו/או מעשה ו/או התנהגות של מועמד ברשימת התנועה לכנסת המהווה פגיעה באמון הבוחרים ו/או בתנועה תהא הסיבה אשר תהא, יהא הדבר עילה להדחת המועמד ע"י ראש התנועה.
 10. מועמד אשר יפעל בניגוד לחובותיו כמועמד מכל מין וסוג, יהא בסמכות הראש התנועה להדיחו ממועמדותו לאחר שניתנה למועמד התראה בדרך שיקבע ראש התנועה.

תנאים להגשת מועמדות לרשימת זהות

 1. הגשת מועמדות לרשימת זהות תהיה כרוכה בתשלום על סך של 10,000 ש"ח – דמי הגשת מועמדות.
 2. כל מועמד ברשימת זהות לכנסת, מרגע שעבר את שלב הפריימריז הפנימיים בהצלחה- מתחייב לתרומה שנתית בסכום המקסימלי המותר בחוק אלא אם קיבל אישור מפורש מראש התנועה שלא לעשות כן. ניתן לחלק תרומה זו ל 12 תשלומים.
 3. מועמד ברשימת התנועה לכנסת מתחייב במתן ערבויות עבור התנועה בגובה של 50,000 ₪ לפחות אלא אם קיבל אישור מפורש מראש התנועה שלא לעשות כן. ערבויות אלו יכול ויינתנו ע"י צד ג' לטובת התנועה.

דרך הבחירה לרשימת המועמדים לכנסת

 1. המבקשים להתמודד לרשימת המועמדים יזומנו לראיון התאמה עם ראש התנועה כתנאי מקדים להגשת בקשה להתמודד לרשימת התנועה לכנסת. בסיום הריאיון יאשר או ידחה ראש התנועה את בקשת המבקש להתמודד לרשימה.
  • במידה וידחה ראש התנועה את הבקשה להתמודד לרשימה, יהיה עליו לנמק את החלטתו.
  • המבקש להתמודד יוכל לערער לבית הדין של התנועה על החלטת ראש התנועה בתוך 14 יום.
  • המערער יופיע באופן אישי למול הרכב בית הדין אשר ידון בעניינו.
  • במידה ותוגש עתירה כזאת, הרכב מורחב של לפחות חמישה שופטים יוכל לפסוק ברוב של 4 שופטים, ובהרכב מורחב יותר- באותו היחס, לכל הפחות על הפיכת החלטתו של ראש התנועה.
  • היה ונפסלה מועמדותו של מועמד כאמור בסעיף זה, ובמידה וכבר שילם המועמד את דמי הגשת המועמדות כמפורט בסעיף 87 – יושב לו הסכום אותו שילם.
 2. לאחר אישור התמודדות של כל המבקשים להתמודד במועדים שיקבעו בתקנון הבחירות, תוציא ועדת הבחירות הכרזה רשמית של רשימת המתמודדים.

סדרי הבחירה

 1. כלל חברי התנועה יבחרו את המועמדים לרשימה לכנסת מתוך רשימת המועמדים שהגישו את מועמדותם כדין כפי שפורסמה על ידי ועדת הבחירות של התנועה.
 2. הבחירות לרשימה תהינה אישיות, כלליות, שוות, ישירות וחשאיות. סדרי הבחירה ייקבעו בתקנון הבחירות על ידי ועדת הבחירות.
 3. לראש התנועה תהיה סמכות להוסיף מועמדים ולשבצם לפי שיקול דעתו הבלעדי כפי שיקבע בתקנון הבחירות.
 4. בחירות לרשימת זהות תערכנה לפני כל מערכת בחירות ולא יאוחר משלושה חודשים לפני מועד הבחירות הכלליות הקבוע בחוק בכפוף לסמכויות ראש התנועה לעניין זה.
 5. המתמודדים שיקבלו את מירב הקולות בפריימריז הפנימיים יעברו לשלב הפריימריז הפתוחים במסגרתו ידורגו ע"י כלל בעלי זכות הבחירה במדינת ישראל. מספר המתמודדים בפריימריז הפתוחים ייקבע ע"י תקנון הבחירות.
 6. טרם עריכת הבחירות הפנימיות, ראש התנועה יהיה רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה, לקבוע כי לא יתקיימו לאחריהן פריימריז פתוחים.
 7. מיקומי המתמודדים ברשימה יהיו בהתאם לדירוגם בשלב הפריימריז הפתוחים, או בהתאם למספר הקולות שקיבלו בבחירות הפנימיות ככל לא התקיימו פריימריז פתוחים, מהגבוה לנמוך ביחס למיקומים ברשימה, מלבד המיקומים ברשימה השמורים לראש התנועה ולמועמדים ששובצו על ידו.
 8. על אף האמור בסעיף 95 לעיל, פריימריז לרשימת זהות לכנסת יתקיימו רק לאחר כהונה של סיעת זהות בכנסת של 12 חודשים לכל הפחות.
 9. הפריימריז הפתוחים, ככל ויתקיימו, ייערכו לא פחות משבעה ימים לפני מועד הגשת רשימות המועמדים לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
 10. לאחר קיום בחירות כלליות יוכל ראש התנועה להחליט לפזר את הרשימה (במידה והמפלגה לא נבחרה לכנסת) ו/או להכריז על הליך בחירות מקדימות נוסף.

סיעת זהות

 1. חברי התנועה בכנסת וחברי הממשלה מטעם התנועה, שאינם חברי הכנסת, יהוו את סיעת התנועה בכנסת.
 2. הסיעה תייצג את התנועה בכנסת בהתאם למטרות התנועה, ובכפוף להחלטות מוסדותיה המוסמכים.
 3. חבר סיעת התנועה אשר יצביע בניגוד למשמעת הסיעתית, ללא אישור מאת ראש התנועה, לא יוכל להציג את מועמדותו בפריימריז של התנועה על כל שלביהם – למשך 7 שנים.

ד. המועצה

מבנה המועצה

 1. מועצת זהות תורכב באופן הבא:
  • ראש התנועה.
  • מחצית מכלל המושבים במועצה יהיו שמורים בכל עת לפעילים הממונים ישירות ע"י ראש התנועה.
   • ראש התנועה יהא רשאי למנותם על פי שיקול דעתו הבלעדי.
   • ראשי התנועה יהא רשאי להחליפם מעת לעת לפי ראות עיניו.
   • בוטל
   • במידה וחברי המועצה הממונים ע"י ראש התנועה מונים פחות ממחצית מחברי המועצה, ראש התנועה יוסיף וימנה ביחס למספר מושבי המועצה עד למינויים של מחצית מהמושבים במועצה על ידו.
   • בוטל
   • פחת מספר חברי המועצה, בכל זמן נתון מ – 15 חברים, ימנה ראש התנועה חברי מועצה במינוי ישיר עד להשלמת מניין המושבים הדרוש לפי ראות עיניו.
  • בוטל
  • נציגי סניפים
   • 12 מושבים – פעילי שטח ורשת מרכזיים שייקבעו על פי קריטריונים שיגדירו מנהלי פעילות השטח של התנועה בכפוף להוראות מנהלת התנועה.
   • אלה יוחלפו לאחר מלאת 12 חודשים של כהונת סיעת זהות בכנסת ישראל על ידי נציגי סניפים שייבחרו לפי מפתח של 1 ל- 50 מתפקדים בסניף כפי שיפורט בפרק הסניפים.
 1. מועצת זהות תחל לפעול ותקבל את כלל הסמכויות המוקנות לה בתקנון זה כאשר יתמלאו התנאים הבאים:
  • ייבחרו לפחות 12 חברי המועצה במינוי ישיר על ידי ראש התנועה.
  • בוטל.
  • ייבחרו 12 נציגי סניפים.
  • בוטל.
  • אין מגבלה למספר חברי המועצה.
 2. בוטל.
 3. על מנת להיות חבר במועצה יש לעמוד בתנאי הסף הבאים:
  • התפקדות בתוקף.
  • ותק בתנועה של שנתיים, פרט למינויים ישירים של ראש התנועה.
 4. בוטל.

סמכויות המועצה:

 1. תפקיד וייעוד המועצה הוא להוות גוף מייעץ לקביעת דרכה של התנועה, לצד מוסד ראש התנועה, פיקוח על מנהלת התנועה וכן להוות גוף מקשר בין חברי התנועה למנהלת התנועה ולמוסד ראש התנועה.
 2. המועצה מוסמכת לקבל כל החלטה שאינה בניגוד לחוקה ו/או לתקנון, או להחלטת מעמד החברים או לסמכויות המנויות של המוסדות האחרים בתקנון זה.
 3. המועצה תבחר את יושב ראש המועצה.
 4. המועצה תבחר את ועדת הבחירות למעט מינויי ראש התנועה בוועדה, על פי ההליך המפורט בפרק וועדת הבחירות.
 5. המועצה מוסמכת לקבל החלטות ולשנותן, והיא מוסמכת להחליט על נוהל דיוניה.
 6. המועצה רשאית להחליט, ברוב חבריה על עריכת שינויים בתקנון למעט בסעיפים הנוגעים לסמכויות ראש התנועה.
 7. המועצה רשאית, ברוב של שני שליש מכלל חבריה לערוך שינויי חוקה, בכפוף לסמכות הוטו של ראש התנועה על החלטות שהתקבלו ברוב הקטן מ-%75 מכלל חבריה.
 8. המועצה רשאית לאשר ו/או לדרוש מוועדת המצע לערוך שינויים במצע התנועה, בכפוף לאישור מאת ראש התנועה.
 9. המועצה תמנה את בית הדין של התנועה למעט מינויי ראש התנועה בבית הדין, על פי ההליך המפורט בפרק בית הדין.
 10. המועצה תמנה בהתייעצות עם ראש התנועה, את המוסד לביקורת. מוסד הביקורת, לבקשת המועצה ידווח לה על משק הכספים של המפלגה כתקין /לא תקין ללא כל פירוט נוסף.
 11. המועצה תמנה חברים לוועדת החוקה של התנועה בהתייעצות עם ראש התנועה ובהסכמתו.
 12. בוטל.
 13. המועצה תידון, על אף האמור בסעיף 63 (בעניין סמכויות ראש התנועה באשר להסכמים פוליטיים) באישור הסכמים למיזוג מפלגות בלבד (להוציא הסכם פולטי בדבר ריצה משותפת ו/או הסרת מועמדות ו/או פרישת המפלגה מהתמודדות במערכת בחירות מסוימת) אשר יובאו בפני המועצה ע"י ראש התנועה.

המועצהסדר יום

 1. ראש התנועה יפתח את המושב הראשון של המועצה וישמש כיו"ר המועצה הזמני עד למינויו של ראש המועצה הקבוע.
 2. בפתח המושב הראשון תבחר המועצה ביושב ראש המועצה.
 3. סדר יומה של המועצה ייקבע על ידי יו"ר המועצה; המועצה רשאית לשנות את סדר יומה שנקבע ע"י יו"ר המועצה. הצעות לשינוי סדר היום יידונו לפני כל הצעה אחרת, ולפי סדר הגשתן.
 4. המועצה תידון בהצעות ראש התנועה לפני כל הצעה אחרת בסדר היום.

ה. סניפי התנועה

 1. הגדרת סניף תיעשה ע"י מנהלת התנועה ולפי סמל ישוב – ע"פ משרד הפנים.
 2. סניף זכאי לנציג במועצה על כל 50 חברים הרשומים בו שהתפקדותם תקפה ביום הקובע על פי החלטת ועדת הבחירות לפני הבחירות למועצה.
 3. נציגים אלו ייבחרו בבחירות חשאיות, ישירות ושוות.
 4. מספר נציגי הסניפים במועצה הן באופן כללי והן ביחס לכל סניף בנפרד לא יוגבל, ויהא תלוי אך ורק במספר החברים.
 5. הבחירות לנציגי הסניף במועצה יתקיימו אחת לארבע שנים בתיאום ובפיקוח מנהלת התנועה וועדת הבחירות של התנועה.
 6. פרק סניפי התנועה יפותח באופן מפורט ויתווסף לתקנון בהמשך ויובא על ידי ראש התנועה לאשרור בפני המועצה כאשר זו תקום.

 

ו. ועדת הבחירות

הקמת הוועדה והרכבה

 1. ועדת הבחירות תהיה מורכבת מתשעה חברי מועצה, שימונו באופן הבא:
  • ראש התנועה ימנה, על בסיס אישי, ארבעה מחברי ועדת הבחירות, וארבעה ממלאי מקום עבורם.
  • המועצה תמנה, על בסיס אישי, חמישה מחברי ועדת הבחירות וחמישה ממלאי מקום עבורם.
  • ממלאי המקום יוגדרו לכל חבר ממונה באופן אישי, ויחליפו, לפי הצורך, את חבר ועדת הבחירות שמונו מראש להיות מחליפיו.
 2. מינוי חברי ועדת הבחירות ייעשה ארבעה חודשים לפני הבחירות למועצה.
 3. בראש הועדה יעמוד מי שיש לו ידע וניסיון מוכח בניהול מערכות בחירות.
 4. נעדר חבר הועדה מישיבתה, יוכל ממלא מקומו לבוא תחתיו וזכויותיו, לרבות זכות ההצבעה, תהיינה כשל חבר הועדה הקבוע.
 5. חבר ועדת הבחירות יחדל לכהן בתפקידו, אם הגיש את התפטרותו בכתב, נבצר ממנו לכהן באורח קבוע בתפקידו, חדל להיות חבר במועצה או הוסר מתפקידו בתוקף פסק דין בהרכב בית דין המורכב מחמישה חברי חבר השופטים.
 6. נבצר מיו"ר הועדה למלא את תפקידו, ימונה יו"ר אחר לוועדה ע"י חברי הוועדה לאחר התייעצות עם ראש התנועה.

סמכות והתנהלות

 1. ועדת הבחירות של התנועה תנהל ותפקח על כל הליך בחירות בתנועה ומוסמכת להתקין תקנון לפני כל הליך בחירות ולקבוע בו את סדרי הבחירה והוראות נוספות ובלבד שיעלו בקנה אחד עם הוראות חוקת ותקנון התנועה.
 2. ועדת הבחירות תנהל את ההצבעות החשאיות באספה הכללית ובמועצה.
 3. הועדה מוסמכת להורות לכל גוף או נושא תפקיד בתנועה ואלה יפעלו על-פי הוראותיה הנוגעות לביצוע תפקידה האמור.
 4. יועמ"ש ומנכ"ל התנועה יהיו חברים מן המניין בוועדת הבחירות וזאת בנוסף למניין חברי הוועדה כמפורט בסעיף 133.
 5. ועדת הבחירות מוסמכת לקבוע את יום הבחירות, לאחר התייעצות עם ראש התנועה, במועד מוקדם או מאוחר מהמועד שנקבע ע"י המועצה, ובלבד שלא יהיה מוקדם או מאוחר מ – 15 יום מהמועד שנקבע ע"י המועצה וזאת רק אם תיווצרנה נסיבות מיוחדות המחייבות את שינוי יום הבחירות. החלטת הועדה תהיה מנומקת ותפורסם בכתב לידיעת החברים.
 6. הועדה תקבע את סדרי עבודתה. הועדה מוסמכת למנות לעצמה ועדות משנה, ובכלל זה גם ועדת יחיד, שבהן יכהנו גם מי שאינם חברי הועדה, לקבוע את סמכויותיהן ובכלל זה את המניין החוקי לקבלת החלטות בהן.
 7. הוועדה תפעל בתיאום ובהתייעצות עם מנהלת התנועה.
 8. פרסום ספרי בוחרים:
  • הועדה תכין ותפרסם את ספר הבוחרים בכל הליך בחירות, בהתאם להוראות התקנון.
  • ועדת הבחירות רשאית להורות כהוראת שעה, על פרק זמן שיראה לה לנכון ובו חברים שלא שילמו כסדרם את דמי החבר השנתיים – יוכלו להשלים את התשלומים שהחסירו ובכך לשמור על רציפות חברותם בתנועה לעניין הוראות סעיפים 25-28 לחוקה וזאת בכפוף לאישור בכתב מראש התנועה.
 9. המועצה רשאית, בכפוף לאישור ראש התנועה, לקראת הצבעה ספציפית, לקצר את תקופת הוותק הנדרשת לצורך השתתפות בהצבעה, על ידי קביעת תאריך מוגדר שכל מי שיתפקד לתנועה עד אליו יהיה בעל זכות הצבעה באותה ההצבעה, שלא יאוחר ממועד סגירת ספר הבוחרים, שיחול לפחות 14 ימים (לא כולל שבתות וחגים) לפני מועד ההצבעה.
 10. בבחירות לתפקיד ראש התנועה יוכל כל מתמודד למנות משקיף וממלא מקום מטעמו לוועדת הבחירות לצורך בחירות אלו בלבד ללא זכות הצבעה.
 11. ועדת הבחירות רשאית לקבוע כללי התנהגות ביחס לפרסום ולדרכי תעמולה.
 12. ההחלטות בוועדה יתקבלו ברוב של הנוכחים. במידה ולא הגיעה הועדה להכרעה יהיה קולו של יו"ר הועדה שקול כשניים.

תוצאות הבחירות

 1. הועדה תאשר את תוצאות הבחירות ותפרסם אותן בדרך שתקבע.
 2. הוגש לוועדה ערעור על תוצאת בחירות, ונמצא פגם בהליך הבחירות, שעלול היה לשנות מתוצאתן, מוסמכת הועדה, לאחר שאפשרה למי שעלול להיפגע מהחלטתה, להביא בפניה את דברו, להורות על שינוי בתוצאות הבחירות או על פסילתן ועריכת בחירות חדשות.

ז. בית הדין

סמכויות

 1. בית הדין הוא המוסד השיפוטי העליון של התנועה. בכל ענייני התנועה יהיו חברי התנועה, רשויותיה ומוסדותיה כפופים לשיפוט בפני בית הדין של התנועה בהתאם לתקנון זה.
 2. בהתחשב בתקנות שהותקנו על ידי נשיאות בית הדין כאמור לעיל, ידון בית הדין לפי תקנון זה, ולפי עקרונות המשפט העברי – הכל לפי שיקול דעתו.
 3. מוסמך בית הדין, במקום שיראה לראוי, לסטות מהוראותיו של הדין המהותי – ואין הוא קשור בדיני הראיות הדין הנוהגים בבתי-המשפט.
 4. בית הדין יהיה מוסמך לדון בכל עניין המתייחס לתנועה או הקשור אליה והשנוי במחלוקת בין חברי התנועה לבין רשות מרשויותיה, בין החברים בינם לבין עצמם, בכל הקשור לנושאים מפלגתיים, ובין התנועה ורשויותיה, בינם לבין עצמם.
 5. הוגשה עתירה לבית הדין בדרישה להדחת או השעיית חבר מן התנועה על ידי יו"ר התנועה או מחלקת רישום החברים, בית הדין יהא רשאי להורות על הוצאת חבר מן התנועה, או על השעיית פעילותו במוסד ממוסדותיה או ברשות מרשויותיה בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • החבר פעל בניגוד להחלטת מוסד או רשות מוסמכת של התנועה.
  • שוכנע בית הדין כי נסיבות המקרה מעידות בעליל כי חדל החבר להיות חבר התנועה.
  • החבר נמצא אשם באחת העילות המפורטות בסעיף "פגיעה בתנועה" להדחת חברי התנועה, הרשימה ומועמדיה.
  • הסמכות לעתור בדרישה להדחה או להשעיה של חברים נתונה אך ורק לראש התנועה ולמחלקת רישום החברים.
  • החלטות בית הדין בנושאי הדחה הן סופיות ואין אפשרות לערער עליהן.
 6. בית הדין יהא מוסמך, אם נתבקש על ידי מי מחברי התנועה לעשות כן, ליתן צווי עשה ואל תעשה, בין אם זמניים או סופיים.
 7. אין בסמכויות בית הדין כדי להקנות לו מעמד בקביעת מדיניות התנועה או בנושאים הנתונים לשיקול דעתם של מוסדות התנועה וועדותיהם.

הרכב חבר השופטים

 1. חבר השופטים לבית הדין של התנועה ימנה שבעה חברים, שימונו באופן הבא:

א. ראש התנועה ימנה, על בסיס אישי, ארבעה מחברי חבר השופטים.

ב. המועצה תמנה, שלושה מחברי חבר השופטים.

 1. לאחר שימונה חבר השופטים, חבריו יבחרו אחד מבניהם לנשיא בית הדין ושניים נוספים מבניהם לסגני נשיא בית הדין. הנשיא ושני סגני הנשיא יהוו את נשיאות בית הדין.
 2. לבית הדין ימונה אדם העונה לפחות על אחת מההגדרות הבאות:
  • בעל רקע ניהולי מוכח של לפחות 10 שנים
  • משפטן או עורך דין
  • בעל הסמכה לרבנות 'יורה יורה'
  • בעל תואר שלישי ומעלה בתחום הרלוונטי למילוי תפקיד זה
  • בעל רקע מוכח במשפט עברי
 3. המועצה וראש התנועה רשאים להשלים את מכסת בית הדין, אם זו אינה מלאה, בדרך שתיראה להם לנכון.
 4. חבר בית הדין רשאי להיות חבר התנועה. חבר בית הדין לא יהיה חבר במוסד או ברשות אחרת של התנועה, לא ימלא כל תפקיד אחר בתנועה או מטעמה ולא ימצא במצב של ניגוד עניינים בנושא כלשהו הנדון בפניו.
 5. חבר בית-הדין יחדל לכהן בתפקיד, אם הגיש את התפטרותו בכתב, נבצר ממנו לכהן באורח קבוע בתפקידו או הוסר מתפקידו בתוקף פסק דין בהרכב בית-הדין המורכב מחמישה שופטים, כאשר לפחות שניים מהם הם חברי נשיאות בית הדין.
 6. היה שופט בית הדין במצב ניגוד עניינים הנוגע לעתירה אשר לפניו, יפסול עצמו השופט מלדון בה.
 7. חבר השופטים יכהן לתקופה של 4 שנים, עם אפשרות להארכה בהסכמת רוב רגיל של חברי המועצה ובאישור של ראש התנועה.

 

נשיאות ביתהדין

 1. נשיא בית-הדין יהיה מופקד על פעילותו התקינה של בית-הדין.
 2. נשיא בית-הדין ירכיב את הרכב בית הדין לשמיעת תובענה או עתירה שהוגשה.
 3. נשיאות בית-הדין, באישור חבר השופטים ברוב דעות, תהיה מוסמכת להתקין תקנות לסדרי הדין בפני בית-הדין.

הרכב בית הדין

 1. בכל דיון רגיל ימנה ההרכב 3 שופטים מתוך חבר השופטים, כאשר אחד מהם יהיה חבר נשיאות בין הדין, והוא יתפקד כאב בית הדין.
 2. דיונים בהם יש הכרח בהרכב רחב יותר של בית הדין, או בנוכחות חברים רבים יותר של הנשיאות, יוגדרו במפורש בתקנון.
 3. הרכב בית-הדין יהיה מורכב משלושה או ממספר בלתי זוגי גדול יותר של שופטים, לפי קביעת הנשיא.
 4. נכלל הנשיא בהרכב – ישמש הנשיא כאב בית הדין, לא נכלל הנשיא בהרכב – יקבע הנשיא את אב בית הדין של ההרכב מבין חברי נשיאות בית הדין.
 5. שופט בית-הדין, שנקבע לכך על ידי הנשיא, רשאי ליתן צווים זמניים וצו ביניים במעמד צד אחד, לפי שיקול דעתו.

השתתפות בישיבות

 1. חברי נשיאות בית הדין יוכלו להשתתף כמשקיפים בישיבות המועצה.

פסיקה וענישה

 1. בית הדין מוסמך לדון ולפסוק בסוגייה שהובאה בפניו כל אחד מאלו:
  • התראה;
  • נזיפה;
  • השעיה מתפקיד;
  • הדחה מתפקיד;
  • השעיה זמנית מן התנועה;
  • הוצאה מן התנועה;
  • הטלת קנס כספי לטובת התנועה;
  • תשלום הוצאות הדיון.
 2. היה הנושא שהובא בפני בית הדין בעל אופי כלכלי או כספי, יהיה בית הדין רשאי לחייב צד בתשלום ובהוצאות.
 3. בית הדין יהיה רשאי להורות על פרסום פסק דינו ועל דרך פרסומו, או לאסור את פרסומו.

ח. מבקר פנימי

סמכויות המבקר

 1. המבקר הפנימי יהיה מוסמך לבדוק ולבקר את הדברים הבאים:
  • מנהל תקין וטוהר מידות במנגנון התנועה, במוסדותיה, בסניפיה וכן בחוגים ובמסגרות שהוקמו על-ידה.
  • הפעולות הכספיות של התנועה מוסדותיה וסניפיה, התאמתן לתקציב וסבירותן.
  • נושאים אחרים המתייחסים לתנועה שיופנו על-ידי מי ממוסדות התנועה.
 2. בסמכות המבקר לראות כל מסמך שידרוש הנוגע לענייני הניהול התקין של התנועה או מי ממוסדותיה, מאת כל אחד מעובדי או בעלי התפקידם בתנועה – לרבות נבחרי התנועה בכל אחד ממוסדותיה בכפוף לחתימה על מסמך סודיות כפי שיידרש ע"י ראש התנועה ו/או נציגים מטעמו.
 3. המבקר הפנימי, צוותו או מי מטעמו יוכלו להשתתף כמשקיפים בישיבות רשמיות של מוסדות התנועה זולת ישיבות בעלות אופי פוליטי.
 4. המבקר לא יהיה מוסמך לדון בסוגיות הנוגעות למדיניות מוסדות התנועה או בנושאים הנתונים לסמכויותיהם או לשיקול דעתם של גופים אחרים על פי חוקה ותקנון זה.

הליכי ביקורת והתנהלות המבקר

 1. המבקר הפנימי יקבע את דרכי הבדיקה והביקורת, עפ"י תוכנית ביקורת שנתית, ומשקבע את מסקנותיו הכלליות או לנושא מסוים, יודיע עליהן למבוקר ולמתלונן.
 2. העתקי מסקנות המבקר יימסרו לראש התנועה, ליושב-ראש המוסד הנוגע בדבר, וליושבי ראש כל מוסדות התנועה.
 3. התייחסה הביקורת לאחריות אישית, ייתן המבקר למבוקר הזדמנות נאותה להשמיע טיעוניו.
 4. מבקר התנועה יציג בפני ראש התנועה ומזכירות המועצה את חוות דעתו אשר להתנהלות המבוקרים בציון תקין / לא תקין.
 5. למבקר התנועה אסור לפרסם כל פרסום בציבור החברים, המועצה, ו/או הציבור הכללי בדברים הנוגעים לתחום הביקורת שלו או ענייניה הפנימיים של התנועה.
 6. על מבקר התנועה יאסר לפרסם דוחותיה הכספיים של התנועה, כולם או חלקם.
 7. על המבקר חלה חובת מיצוי הליכים בדמות פניה מוקדמת בהתראה ליו"ר התנועה ולמנהלת התנועה לתיקון ליקוי תוך 30 יום.
 8. חלף המועד והליקוי לא תוקן יפנה המבקר לבית הדין של התנועה.
 9. מבקר תנועה יחדל לאלתר מלשמש כמבקר תנועה ככל ויעשה אחת מאלה ללא אישור יו"ר התנועה:
  • חשיפת ענייני הביקורת לתקשורת בכל אמצעי.
  • חשיפת ענייני הביקורת למתפקדים, למועצה.
  • יסרב לחתום על מסמך סודיות ו/או יפר אחת או יותר מהוראותיו.

בחירת המבקר

 1. המועצה תבחר, על בסיס אישי, מבקר פנימי. המבקר יהיה בעל כישורים מוכחים בראיית חשבון ו/או עונה לאחד הקריטריונים המנויים בסעיף 162 לעיל.
 2. המבקר הפנימי רשאי להיות חבר התנועה, אך לא יהיה חבר במוסד של התנועה, לא ימלא כל תפקיד אחר בתנועה או מטעמה ולא יימצא במצב של ניגוד עניינים בנושא כלשהו הנתון לביקורתו.
 3. המבקר יוכל לקבל שכר מן התנועה עבור מילוי תפקידו, אולם יהיה מנוע מלקבל שכר ו/או טובת הנאה מגוף הקשור לתנועה ו/או לגורם פוליטי אחר ו/או כל גורם אחר אתו עלולה להימצא התנועה בניגוד עניינים.

ערעור על דו"ח ביקורת

 1. המבוקר או המתלונן, יהיו רשאים לערער על מסקנות המבקר בפני בית הדין, תוך שלושים יום – מיום קבלת ההודעה על מסקנות הביקורת. החלטת בית הדין תהיה סופית.
 2. הוגש ערעור על דו"ח המבקר, כולו או מקצתו לבית הדין של התנועה, יושהו מסקנות הביקורת, עד להחלטת בית הדין וכפי שיחליט בית הדין.
 3. העתקי פסק הדין בערעור, יימסרו למבוקר, למתלונן, לראש התנועה, ליושב ראש המוסד הנוגע בדבר וליושבי ראש כל מוסדות התנועה.
 4. המבקר ימסור דין וחשבון שנתי על פעולותיו לראש התנועה ולראשי מוסדות התנועה על פעולותיו שבתקופה שבין כינוס מועצה לכינוס מועצה.

ט. ועדת חוקה

 1. ועדת החוקה תמונה ע"י המועצה בהתייעצות ובהסכמת ראש התנועה.
 2. ועדת החוקה תהא מוסמכת לרכז את הצעות החברים לביצוע שינוים בחוקת התנועה ובתקנון שלה.
 3. הועדה תערוך בדיקה מקיפה ופרטנית אודות השינויים ותפרט את השפעתם על כלל מדיניותה של התנועה, השלכות תקציביות, פוליטית וציבוריות ותציג את מסקנותיה לראש התנועה לפני כל הצבעה על בקשה לשינוי חוקה או תקנון.
 4. ראש התנועה רשאי לפטור את הועדה מהחובה המנויה בסעיף 202 לעיל.
 5. הועדה תנסח את השינויים המוצעים ותגישם לראש התנועה לשם בחינת ההצעה וקבלת המלצותיו לפני הגשה להצבעת המועצה.
 6. לאחר שמיעת ההמלצות תערוך הוועדה תיקונים בהצעות ותגישם למועצה ולראש התנועה לביצוע ההצבעה.

יוועדת המצע

 1. מצע התנועה הרשמי הוא כפי שהוא פורסם בספר "להיות יהודי חופשי – מדינת ישראל הוראות הפעלה". הנספח שפורסם לאחר מכן לקראת סבב הבחירות השני, טעון דיון במועצה ולהתקבל / להידחות בתהליך מסודר כמפורט בפרק זה.
 2. הגוף הממונה על עדכון מצע התנועה הוא ועדת המצע בלבד.
 3. וועדת המצע תמונה באופן הבא:
  • ראש התנועה ימנה את יו"ר וועדת המצע ושני חברים קבועים בוועדה.
  • יו"ר וועדת המצע, יחד עם שני החברים הקבועים יהיו רשאי להוסיף לוועדה חברים נוספים או לגורעם לפי שיקול דעתם עד למספר כולל של 7 חברים.
  • ההתנהלות הפנימית של וועדת המצע תהיה בסמכות חבריה בכל הקשור לשיטות פעולה, קבלת החלטות, חלוקת עבודה וגיבוש ניסוחים.
  • בוטל
  • ראש התנועה יהיה רשאי להחליף את יו"ר וועדת המצע ו/או החברים הקבועים על פי שיקול דעתו.
  • לאחר כל בחירות לראשות התנועה, ראש התנועה יוכל למנות מחדש את יו"ר וועדת המצע ואת שני החברים הקבועים, ללא צורך ברוב במועצה.
  • אם אחד מהחברים הקבועים התפטר, ראש התנועה ימנה אחר תחתיו.
 4. ועדת המצע תהא מוסמכת לרכז את הצעות החברים לביצוע שינויי מצע התנועה, וכן מוסמכת ליזום שינויים כאלה בעצמה בכפוף לאישור ראש התנועה או מי מטעמו:
  • הועדה תערוך בדיקה מקיפה ופרטנית אודות השינויים ותפרט את השפעתם על כלל מדיניותה של התנועה.
  • הועדה תנסח את השינויים המוצעים ותגישם ליו"ר ולמועצה לבחינתם והמלצותיהם.
  • אחר שמיעת ההמלצות תערוך הוועדה תיקונים בהצעות ותגישם למועצה ולראש התנועה להכרעה.
  • קבלת השינוי דורשת את אישור ראש התנועה ואת אישורה של המועצה ברוב רגיל.
  • היו"ר או המועצה ברוב רגיל רשאים לדרוש מוועדת המצע לערוך שינוי במצע על פי התהליך המצוין לעיל.
  • כל גורם בעל תפקיד בתנועת זהות שאינו מועמד ברשימתה אינו רשאי להביע עמדה בשם תנועת זהות, המנוגדת למצע התנועה. התבטאויות הנוגדות את מצע התנועה חייבות להיות מלוות בהבהרה שמדובר בעמדתו האישית של בעל התפקיד, ואינן מייצגות את כלל התנועה. על מועמד ברשימת התנועה נאסר להתבטא נגד המצע באופן גורף.

יא. הועד המנהל

 1. בוטל.
 2. בוטל.
 3. בוטל.

פרק ד': הוראות כלליות

 1. הוראות פרק זה יחולו באין הוראה מפורשת אחרת בתקנון זו או באם צויין במפורש אחרת.

ניסוח

 1. תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך הוא פונה לכל איש ואישה ללא הבדל.

זכויות חתימה

 1. את התנועה תחייב לכל דבר ועניין חותמת בתוספת שתי חתימות. זכויות החתימה ייקבעו ע"י ראש התנועה.

החלטות גוף בוחר

 1. גוף נבחר אינו רשאי לבטל או לשנות החלטות של הגוף שבחר אותו למעט סמכויות הווטו של מוסד ראש התנועה המפורטות בתקנון זה.
 2. "גוף" בפרק זה לרבות מוסד, רשות, גוף ממונה או נבחר, נציג יחיד או רבים.

זימון ישיבות

 1. גוף נבחר יכונס לראשונה וינוהל בישיבתו הראשונה ועד לבחירת יושב-ראש,
  לפי התקנון, על-ידי ראש התנועה.
 2. כל גוף יזומן על ידי יושב-הראש שלו.
 3. שליש מחברי כל גוף רשאים לדרוש מיושב-הראש לכנס את הגוף לדיון בנושא מוגדר. נעשתה פנייה כאמור, יכנס יושב-הראש תוך שלושים יום מיום הדרישה, את הגוף לדיון בנושא הנדרש בכפוף לעמידה בסעיף 227 לתקנון.

מניין חוקי

 1. מניין הדרוש לקיומה של ישיבת גוף הוא חמישית מחברי אותו גוף, הנוכחים בפתיחת הישיבה, והוא מספיק לכל דבר ועניין אפילו פחת מספרם בהמשכה.
 2. לא נכחו חמישית מחברי הגוף בשעתה היעודה של הישיבה, אין בכך כדי למנוע פתיחתה, ובלבד שלא תתקיים בה הצבעה אלא כתום שעה לאחר השעה שבה נקבעה הישיבה. החלטה שתתקבל לאחר כשעה – בכל כמות משתתפים שתהיה – תהא שרירא וקיימת.
 3. לעניין סעיפים 221-222, "ישיבה" – למעט השתתפותם של חברי גוף בהצבעה חשאית.

קיום גוף

 1. גוף יוכל לפעול אף אם פחת מספר חבריו, כל עוד לא פחת המניין ממחצית חבריו. פחת מנין חברי הגוף ממחצית, ימנה ראש התנועה את המושבים הנדרשים לקיום הגוף עד אשר יתקיימו לגוף זה בחירות – מוקדם ככל הניתן. החלטות הגוף, בכל קוורום, עד לקיום הבחירות החדשות יהיו תקינות, שרירות וקיימות.
 2. פתרון משבר חוקתי:
  • ככל וייצר מצב בו הוראות החוקה אינן ישימות ו/או מתייחסות לשאלה שאין לה מענה בחוקה ובתקנון, ו/או מצב אשר נתעורר בשל כל סיבה שהיא/לקונה/ ובשל כך המצב החוקתי של התנועה גורם לשיתוקה ולאי יכולתה לתפקד, יהא בסמכות ראש התנועה והמייסד הראשון שלה – להיכנס לנעלי כלל המוסדות על כל סמכויותיהן וחובותיהן ולפעול לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות אימוץ החוקה הקודמת ו/או לערוך שינויים בחוקה הקיימת ו/או לחלופין לקבוע חוקה חדשה לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  • בטרם יעשה שימוש היו"ר בסמכות בלעדית זו תחול עליו חובת התייעצות עם המועצה או עם מזכירות המועצה תוך פרק זמן סביר.
  • היה ולא ניתן לכנס את המועצה, או שנתפזרה מכל סיבה שהיא או שחדלה מלהתקיים או שהוזמנו חברי המועצה להתייעצות כאמור ומסיבה כלשהי בחרו שלא להשתתף בישיבה הרי שהוראת סעיףב, תהא בטלה. סעיף זה כוחו יפה על אף האמור בסעיפים 221, 222, 224 לעיל.

נכסי התנועה

 1. ראש התנועה יהא אחראי על הפעלת, שימוש ופיקוח על כלל נכסי וקנייני התנועה לרבות נכסי התנועה לרבות נדל"ן, מיטלטלין, נכסים דיגיטליים, קנייניה הרוחניים של תנועה וכיוצא בזה.

החלטות בעלות השלכות תקציביות

 1. כל החלטה, קיום אירוע, כינוס גוף, שינוי חוקה ו/או החלטה מכל סוג שהוא שלהן יש השלכות תקציביות כלשהן דורשות את אישור ראש התנועה אף אם נבחרו או נקבעו ע"י הגוף המוסמך לכך ברשות ובסמכות.
 2. היה ולא התקבל אישור ראש התנועה לאותה החלטה כאמור בסעיף 227, יבוא ראש המוסד שקיבל את אותה החלטה בדין ודברים עם ראש התנועה. ככל ולא תהא הסכמה ההחלטה תהא בטלה. לראש התנועה עומדת הזכות להטיל וטו על כל החלטה אשר לה השלכה תקציבית כלשהי.

הצבעות ובחירות

 1. החלטות בנושאים שונים למעט בחירות אישיות יתקבלו בהצבעה גלויה על-ידי רוב של המשתתפים בהצבעה.
 2. חמישית (20%) מהנוכחים בישיבה רשאים לדרוש, לפני ההצבעה, כי תקוים הצבעה חשאית. הדרישה תוגש בכתב בחתימת ידי המבקשים סמוך להצבעה.
 3. בחירות אישיות לפי סעיף 229 יהיו חשאיות, למעט מקרים בהם נקבע בתקנון זה או בהחלטת המועצה כי הן תהינה גלויות.

המועד לערעור

 1. ניתנה זכות לערעור על החלטה כלשהי, יוגש הערעור תוך 21 יום מיום הודעת ההחלטה למערער, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בתקנון או בהחלטת מתן זכות הערעור על ידי הגוף המוסמך.

הודעות לחברים

 1. הזמנות והודעות לחברים יימסרו בהודעות דוא"ל ו/או במסרון (SMS) וכן על ידי פרסום באתר התנועה ו/או באמצעות הנכסים הדיגיטליים הרשמיים של התנועה ברשתות החברתיות, ואולם בנסיבות מיוחדות מותר למוסרן באמצעות פרסום ב-2 אתרי אינטרנט או עיתונים, בעלי תפוצה גדולה.

מ"מ ראש תנועה ארעי וזמני

 1. נפטר או התפטר ראש התנועה, או שנבצר ממנו באורח קבוע לכהן בתפקידו, יכהן יו"ר המועצה כיו"ר ארעי לתנועה. יו"ר המועצה יזמן את המועצה לישיבה דחופה בתוך 21 ימים. המועצה תקבע את מועד הבחירות הישירות שבהן ייבחר ראש התנועה החדש, ואלה תיערכנה בהקדם האפשרי ובכפוף להוראות תקנון התנועה.
 2. המועצה תבחר בישיבתה האמורה ראש זמני לתנועה אשר כהונתו תפקע מיד עם כניסת ראש התנועה הנבחר לתפקידו. ליו"ר זמני לא יהיו סמכויות וטו על החלטות מועצה או מעמד החברים אשר שמורות ליו"ר קבוע בלבד.

כהונה

 1. כהונת מוסדות התנועה היא מתאריך בחירתם ועד לאחר פרסום רשמי של תוצאות הבחירה של מחליפיהם, במוסדות שנבחרו תחתם.

כפיפות

 1. כל גוף או נציג נבחר או ממונה הנושא את שם התנועה כפוף להוראות תקנון זה ולהחלטות המוסדות של התנועה.

קיצור מועדים

 1. מצב בו הוכרזו בחירות כלליות טרם מועדן הקבוע בחוק ובשל לוח הזמנים הקצר לא מתאפשר לקיים פריימריז פנימיים ו/או פתוחים, תחול הקפאת מצב הרשימה והיא תיקבע ע"פ תוצאות הפריימריז הפנימיים או אחרת, לפי שיקול דעתו והחלטתו הבלעדית של ראש התנועה לרבות השריונים המוקצים לו ע"פ התקנון וזכויות הווטו אשר ברשותו.

אשרור

 1. בוטל.

 

 

לגרסת חוקה ותקנון להורדה, לחץ כאן