קווי יסוד

תקציר

עקרונות: חרות, זהות ומשמעות

חרות: חירות האדם היא חלק מרכזי ויסודי בבשורתו של עם ישראל לעולם כולו.

זהות: זהותנו הלאומית מושתתת על היותנו בנים ובנות לעם ישראל ההיסטורי, בני אברהם יצחק ויעקב.

משמעות: משמעותנו שיבתנו לארץ ישראל כעם ריבוני, היא היכולת להנחיל לעולם את בשורת החרות הכלל אנושית עד לתיקון העולם במלכות ש-די.

יעדים

 • מדינה יהודית - מדינה העוברת מציונות של קיום, לציונות של ייעוד - מתודעת השרידות, לתודעה ואתגר של תיקון עולם.
 • מדינת חירות - המשיבה את החירות והאחריות לאזרח ומצמצמת למינימום את מעורבותה בחיי הפרט.
 • מדינת המשפחה והקהילה - המבצרת את ערכי המשפחה ומעודדת את בנין הקהילה.
 • מדינת שפע - המקיימת כלכלה חופשית בתוך המסגרת המרסנת של תרבות החסד והערבות ההדדית.
 • מדינה ריבונית - מדינה המממשת ומבצרת את ריבונותה בכל חלקי ארץ ישראל שבשליטתה, ובראשם בירושלים והר הבית. מדינה המפתחת את ירושלים כמרכז מדיני ורוחני, לעם ישראל ולאנושות.
 • מדינת שלום – מדינה החותרת לסיום מצב הלוחמה ושפיכות הדמים באמצעות ניצחון על אויביה.

קווי יסוד במדיניות

 • זהירות ואחריות: יישום תכניות ושינויים בזהירות ובאחריות תוך התייעצות עם מומחים בכל התחומים הרלוונטיים, ועם עדיפות עליונה למניעת כל השלכה שלילית מיותרת על האוכלוסייה או על חלקה.
 • אחריות וחירות: צמצום מידת ההתערבות של המדינה בכל הקשור לחיים האזרחיים, התרבותיים, הכלכליים והחברתיים והעברת האחריות לידי הפרט ולידי החברה הישראלית.
 • ריבונות וחירות: עמידתה הנחושה של המדינה על שוויון בפני החוק ואכיפתו, ועל מימוש ריבונותה בכל תחומה - היא ערובה הכרחית לחירות אמיתית.
 • חירות כלכלית: הגברת החופש הכלכלי בארץ והפחתת מעורבותה של הממשלה. רק חירות כלכלית אמיתית תביא למימוש פוטנציאל הכישרון, החריצות והיוזמה הישראליים לטובת כולנו.
 • קהילות: התכניות של זהות מבוססות על צמיחתן ועלייתן של קהילות בעלות עצמאות ועוצמה. המרחב הקהילתי הוא המקום שבו הזהות האישית והקבוצתית באות לידי ביטוי, פורחות ומשגשגות מתוך בחירה וחירות.
 • מדינת חרות יהודית: צמצום וביטול מקיפים של כל כפייה דתית וחילונית על אורח חייו של הפרט, ובמקביל הגברת הביטויים הממלכתיים להיותה של המדינה - מדינה יהודית. בקצרה, מדובר בהיפך מה"סטטוס קוו": מדינה יותר יהודית. אזרחים יותר חופשיים.
 • ארץ ישראל – סלע זהותנו: יחס של אהבה, נאמנות, אחריות וריבונות כלפי כל חלקי הארץ שבידינו. יחס של כבוד כלפי הנוף, המורשת, האוויר, המעיינות, האגמים, הנחלים וגם כלפי אוצרות טבע ההולכים ומתגלים בה. יש לבנות את הארץ ולא להשאירה בשיממונה.
 • אמונה בעם ישראל: הפתרונות של זהות נטועים באמונה בכוחות של עם ישראל, בטובו ובנכונותו לקחת אחריות ולהצליח בכל האתגרים הניצבים לפניו.
 • מנהיגות מאמינה: הניסיון לימד אותנו שראיית המציאות המשאירה מקום לריבונו של עולם כפי שהיהדות מכירה אותו ואת דרכיו, היא ראיית המציאות הגאופוליטית הישרה, הרלוונטית והנכונה, ואילו ההתעלמות המתמדת ממנו, היא העומדת ביסוד הכשלונות המדיניים הרצופים והמשוועים לאורך חמישים השנים האחרונות.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼


מצע זה - על שום מה?

"כִּֽי־קָצַ֥ר הַמַּצָּ֖ע מֵהִשְׂתָּרֵ֑עַ..." (ישעיהו כח)

זהות בחרה להיות אחת מהמפלגות המעטות שמציעות לציבור מצע מסודר. היות והנוהג כבר אינו נפוץ, יש צורך להבהיר במה יעסוק מצע זה ובמה לא.

מסמך זה שבידכם מהווה את המצע השלם של זהות , כולל את הצהרת הכוונות המעשיות של המפלגה בכל תחומי החיים הרלוונטיים לעשייה פוליטית. מחד, אין המצע מהווה תכנית עבודה מפורטת בכל נושא, מכיוון שאז היה מדובר בכרך עבה. מאידך, אין המצע מהווה מניפסט רעיוני מופשט, אלא הוא ממוקד בשינויים הנדרשים לדעת זהות בתחומים אותם הוא סוקר. כמו כן, המצע מתייחס למציאות הקיימת כרגע, ולשינויים שניתן להניע בפרק זמן סביר של קדנציה, ולא בתכניות החורגות מכך בבירור.

מצע של מפלגת שלטון
מצע זה נכתב מתוך הנחת היסוד שתכלית מפלגת זהות היא לחתור להיות מפלגת השלטון במדינת ישראל. אין להניח שתכניות כגון אלה המוצעות במצע זה ניתנות ליישום על ידי מפלגה קטנה, שהשפעתה היא לכל היותר השפעת "לשון מאזניים". התכניות המותוות כאן הן מערך אסטרטגי של שינויים הדורשים לצורך מימושם כוח פוליטי גדול ויציב.

נכון הדבר, שגם מפלגת שלטון בעלת כוח ברור ויציב בכנסת איננה יכולה לקדם את כל תכניותיה כאשר תחפוץ. גם היא נתונה להשפעות גומלין מסובכות ומגבילות עם שאר המפלגות בקואליציה ועם גורמים נוספים, אך אין זה פוטר את מי שלוקח על עצמו את אחריות ההנהגה, מהחובה להציג תפיסה שלמה ומגובשת של יעדים, עם תכניות פעולה להגשמתם.

מדיניות שנגזרת מהעקרונות, עם הפנים להגשמת היעדים

יש שורש המשותף לכל התכניות המוצגות בשבעת שערי המצע שלפניכם. התכניות של זהות אינן אוסף בלתי תלוי של רעיונות והצעות, אלא ביטוי של קווי יסוד העומדים בבסיס המדיניות בכל תחום ותחום.
● המדיניות היא שיטת הפעולה הנבחרת לצורך הגשמת היעדים על פי העקרונות.
● עקרונות העל של החרות הזהות והמשמעות, יחד עם יעדי העל של המפלגה מהווים את שני הקטבים שביניהם עובר המצע.
● מטרת המצע היא לחבר ביניהם באמצעות מדיניות כוללת וסדורה שממנה ייגזרו התכניות השונות.

לא הרצון להתקיים מבחינה פוליטית דוחף להופעת הרעיונות והפתרונות המוצגים במצע זה, אלא להיפך: הרצון לממש את הרעיונות הכלולים במצע ולשפר על ידי כך את חייהם של הישראלים, הוא זה שדורש מאיתנו לדאוג לקיומה הפוליטי של זהות. זהות היא מפלגה שקיימת למען הגשמת הרעיונות שקדמו להקמתה. רעיונות אלה מנוסחים במצע כולו, אך תשתיתם תיפרס להלן לעיני הקורא, בדמותם של קווי היסוד למדיניות.

עקרונות

חרות, זהות משמעות

החרות, הזהות, והמשמעות תלויות זו בזו.

חרות
החרות היא המרחב המאפשר את הבחירה, שהיא עיקר האדם.
יכולת הבחירה החופשית היא מתת א-ל לאדם, המבדילה את מדרגתו ממדרגת הבהמה ומאפשרת לו לבטא את עצמיותו במסגרת חיים מונחי שאיפות וערכים. חירות האדם היא חלק מרכזי ויסודי בבשורתו של עם ישראל לעולם כולו.
לעם ישראל אין רק זכות בחירה - יש לו חובת בחירה, המבוטאת בציווי "ובחרת בחיים". לבחור בברכה ובחיים מתוך רצון חופשי ובלא כפייה - זוהי תשתיתה של הזהות היהודית.

זהות
הזהות היא התשובה לשאלה "מי?" – מי אני, מי אתה, מי אנחנו.
זהותנו הלאומית מושתתת על היותנו בנים ובנות לעם ישראל ההיסטורי, עם ה', בני אברהם יצחק ויעקב – עם שהתייצב ביציאה משעבוד מצרים כנושא בשורת החרות מול האנושות לדורותיה, מאז ולעולם.
זהות זו - אף שהיא ייחודית, עצמית ואינה תלויה באחרים, פונה היא לאחווה בין כל האומות, ומזמינה את כל משפחות האדמה לשותפות אמת בהתעלות האנושות כולה אל תיקונה השלם.

משמעות
משמעות היא התשובה לשאלה "למען מה?", כאשר היא מצביעה על רעיון וערך נשגב הגדול מחיי האדם הפרטי היחיד.

משמעות שיבתנו כעם ריבוני לארץ ישראל, היא היכולת להנחיל לעולם את בשורת החרות הכלל אנושית. בשורת המאבק לסילוק הגורמים המשעבדים את רוחו בת החורין של האדם, עד לתיקון העולם במלכות ש-די בהתעלות האנושות עד למפגש חירותי עם הבורא, בבית ה' על הר המוריה.

"והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפילתי... כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים".

כיום, מדינת ישראל בורחת מן העיסוק בשאלת משמעותה ותכליתה, ולכן איננה מסוגלת להציב לעצמה חזון ברור עם תכנית משכנעת. אולם יש לכך מחיר – "באין חזון יפרע עם". ללא משמעות המאירה את דרכנו, אובדת החירות לשאוף לחיי טעם, ואז אנו שבים לדשדש בצרכי הישרדותנו הפרטית והלאומית לבדם. ללא החירות – אובדת תמצית זהותנו, ואבדנה הוא שורש הייאוש, התסכול, תחושת המשבר ואובדן הדרך שפוקדים את ישראל. לכל אלה - אנו מציעים לפניכם פתרון.

יעדים

״זהות״ היא מפלגה ישראלית יהודית הדוגלת בחרות, ושואפת לתיקון החברה והעולם מתוך נאמנות לא-לוהי ישראל. המפלגה תפעל להנהגת מדינת ישראל כמדינה יהודית, ותחתור להשגת היעדים הבאים:

● מדינה יהודית - מדינה החותרת למימוש הזהות והייעוד היהודי וקיבוץ עם ישראל לארצו. מדינה העוברת מציונות של קיום, לציונות של ייעוד - מתודעת השרידות, לתודעה ואתגר של תיקון עולם.
● מדינת חירות - מדינה המשיבה את מירב החירות והאחריות לאזרח בכל התחומים ומצמצמת למינימום את מעורבותה בחיי הפרט. תחומי התערבותה של המדינה יוגבלו ככל הניתן למערכות המשפט, הבטחון והתשתיות הלאומיות.
● מדינת המשפחה והקהילה - מדינה המבצרת את ערכי המשפחה ומעודדת את בנין הקהילה כאבני יסוד בבניין החברה.
● מדינת שפע - מדינה המקיימת כלכלה חופשית בתוך המסגרת המרסנת והמעדנת של תרבות החסד והערבות ההדדית של עם ישראל.
● מדינה ריבונית - מדינה המממשת ומבצרת את ריבונותה בכל חלקי ארץ ישראל שבשליטתה, ובראשם בירושלים והר הבית. מדינה המפתחת את ירושלים כמרכז מדיני ורוחני, לעם ישראל ולאנושות.
● מדינת שלום – מדינה החותרת לסיום מצב הלוחמה ושפיכות הדמים באמצעות ניצחון על אויביה. מדינה הפועלת לטובת האנושות והעולם.

קווי היסוד למדיניות

זהירות ואחריות ביישום
התכניות במצע נובעות מחשיבה חדשה בנוף הפוליטי הישראלי. הן שאפתניות, רחבות היקף וכוללות שינויים גדולים בתחומי חיים רבים ובמערכות ממשלתיות מגוונות. זהות סבורה שיישומן של התכניות באופן מלא וגם כמכלול הכרחי למדינת ישראל על מנת להפוך אותה למקום טוב הרבה יותר, כפי שהיא צריכה וראויה להיות, אך המדינה בעיני זהות איננה "מעבדה אנושית לניסויים חברתיים", כמו שנהוג בגישות מרקסיסטיות מהפכניות.

הקו היסודי של זהות הוא ליישם תכניות ושינויים בזהירות ובאחריות תוך התייעצות עם מומחים בכל התחומים הרלוונטיים, ועם עדיפות עליונה למניעת כל השלכה שלילית מיותרת על האוכלוסייה או על חלקה.

חירות
התערבות ממשלתית בתחום האזרחי
זהות מתנגדת לניסיונות לרתום את כוחה של המדינה על מנת לכפות ערכים, השקפות ואורח חיים על החברה ועל הפרטים שמרכיבים אותה. נטילת הכוח מהאזרחים והענקתו למדינה עלולים להתגלות כחרב פיפיות. מרגע שהכוח ניתן למדינה, היא יכולה להשתמש בו נגד מי שתבחר - גם נגד אלו שהעניקו לה אותו כוח מלכתחילה. על פי רוב, השלטון ישתמש בכוח כזה כדי לבצר את מעמדו שלו. ההיסטוריה מלמדת אותנו שהדבר מוביל לא פעם לאסון. גם במקרה שכוונותיה של המדינה טובות, היא לעתים רבות חסרה את הידע, את היכולת ואת מערכת התמריצים הנדרשת כדי להבין את המציאות לאשורה ואת ההשלכות האפשריות של התערבות המדינה ולקבוע מדיניות בהתאם.

הניסיון של כל קבוצה בחברה לכפות את השקפותיה באמצעות המדינה הופך מחלוקות לשם שמיים בין חלקי החברה השונים למאבקי כוח. הוא מעודד איבה ופילוג בין הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית ומונע כל אפשרות לדיאלוג ביניהן. רק כאשר כל קבוצה תהיה בטוחה שערכיה ואורח חייה לא ייפגעו, היא תהיה פתוחה לשיח עם הקבוצות האחרות, שיח שיאפשר למצוא את המשותף והמאחד ולהגיע להבנה הדדית, ולא ייסוב רק סביב הדגשת המחלוקות. רק מתוך שיח כזה תוכל לצמוח ולהתפתח זהותנו המשותפת. לכן החירות היא הכרחית לא רק לשמירה על זהותו ועל בטחונו של הפרט, אלא גם ליצירת הזהות המשותפת של החברה.

הקו היסודי במכלול ההצעות הוא צמצום מידת ההתערבות של המדינה בכל הקשור לחיים האזרחיים, התרבותיים, הכלכליים והחברתיים והעברת האחריות לידי הפרט ולידי החברה הישראלית.

בתחום הריבונות ושמירת החוק
בתחום הריבונות ושמירת החוק אין המדינה יכולה להימנע מהתערבות. על המדינה לבסס את יכולתה למשול ולספק לאזרחיה חיים בטוחים מפני אויב ופשיעה. זוהי חובתה הראשונית והיסודית. עם זאת, אסור שהמדינה תעשה את סמכותה לשמירת החוק קרדום לחפור בו. מעבר לצורך לוודא שהחוק יהיה הגון, מאוזן ונחוץ יש צורך לוודא שהוא נאכף בצורה שווה ואינו משמש את המדינה כהיתר גורף לפגוע במתנגדי השלטון.

עמידתה הנחושה של המדינה על שוויון בפני החוק ואכיפתו, ועל מימוש ריבונותה בכל תחומה - היא ערובה הכרחית לחירות אמיתית.

בתחום הכלכלי
החירות הכלכלית וההסתמכות על השוק החופשי הם ערובה מוכחת ובדוקה לצמיחה ושגשוג. מעבר לכך, החירות הכלכלית היא חלק בלתי נפרד מזכויות הפרט. חסמי ייבוא וייצוא, מונופולים ממשלתיים, מכסות ומכסים, בעלות ממשלתית כמעט על כל הקרקעות, חוקי בנייה ותכנון, מערכת מס מסובכת ומסועפת, תקינת יתר ועוד ועוד - כל אלה מהווים במדינת ישראל נטל מוגזם ולא מוצדק על החירות הכלכלית, מעכבים את הפריחה הכלכלית הקיימת ומונעים את זו שיכולה וצריכה להיות כאן. הקו היסודי של זהות הוא להגביר את החופש הכלכלי בארץ ולהפחית את מעורבותה של הממשלה. רק חירות כלכלית אמיתית תביא למימוש פוטנציאל הכישרון, החריצות והיוזמה הישראליים לטובת כולנו.

זהות
מדינה יהודית
מדינת ישראל צריכה להיות מדינה יהודית המשקפת את ערכיו של עם ישראל, מורשתו ובשורתו. לשם כך היא נוסדה. קו היסוד של זהות בסוגיות היהדות והמדינה הוא צמצום וביטול מקיפים של כל כפייה דתית וחילונית על אורח חייו של הפרט, ובמקביל הגברת הביטויים הממלכתיים להיותה של המדינה - מדינה יהודית. בקצרה, מדובר בהיפך מה"סטטוס קוו": מדינה יותר יהודית. אזרחים יותר חופשיים.

ארץ ישראל סלע זהותנו
ארץ ישראל איננה סתם נדל"ן או שטח ריבוני, ואף לא "מולדת" בלבד. ארץ ישראל היא חלק מעם ישראל, ועם ישראל הוא חלק ממנה - היא סלע הזהות שלנו, ובה יעודנו. היחס הנכון לארץ ישראל מתחיל בריבונות ברורה מתוך שמירת אמונים מוחלטת, אך לא מסתכם בכך.

האהבה והנאמנות לארץ ישראל מחייבות יחס של אחריות, כבוד, טיפוח ושימור כלפי נופיה, מורשתה, אווירה, מעיינותיה, אגמיה ונחליה, וגם כלפי אוצרות הטבע ההולכים ומתגלים בה. אותה האהבה לארץ ישראל מחייבת גם את יישובה, פיתוחה ובניינה ואי השארתה בשיממונה, שכן הארץ והעם - אחד הם, והם נועדו זה עבור זה.

יחס זה של אהבה, נאמנות, אחריות וריבונות כלפי כל חלקי הארץ שבידינו הוא קו יסוד במדיניות זהות.

אמונה בעם ישראל
הפתרונות של זהות נטועים באמונה בכוחות של עם ישראל, בטובו ובנכונותו לקחת אחריות ולהצליח בכל אתגריו. החברה הישראלית, שעם ישראל הוא עמוד התווך שלה, מסוגלת לפתור את בעיותיה.

האתגרים העומדים לפתחנו כיום קטנים בהרבה מאלה שעמדו בפני מקימי המדינה: אנחנו רבים, עשירים, משכילים וחמושים הרבה יותר משהיינו אי פעם. האתגר הגדול שאנו ניצבים בפניו הוא חיי החירות ולקיחת האחריות על חיינו בכל התחומים - ברמת המדינה, ובעיקר ברמת החברה והפרט.

הטיעונים המושמעים נגד הגברת החירות הכלכלית, התרבותית, החינוכית, הנדל"נית ובכלל כל חירות שהיא הם שהציבור ינצל זאת לרעה, יפקיר את החלשים, יתרדד בתרבותו, יתבולל, ינצל, ירמוס וישעבד, ובכלל: "איש את רעהו חיים בלעו".

זהות סבורה, שחששות אלו נובעים מחוסר אמונה בעם ישראל בכוחותיו ובטובו, ומחוסר אמונה בדרך הקשה והארוכה שעברו העולם, ועם ישראל בפרט. עם ישראל מוכן לחירות, ומחכה לה. הגברת היקפה של החירות מתוך אמונה אחראית במוכנות הציבור לכך היא קו יסוד במדיניותה של זהות.

קהילות - הערובה והמימוש לזהות
התכניות של זהות מבוססות על צמיחתן ועלייתן של קהילות בעלות עצמאות ועוצמה. המרחב הקהילתי הוא המקום שבו הזהות האישית והקבוצתית באות לידי ביטוי, פורחות ומשגשגות מתוך בחירה וחירות. ההישענות על כוחן ואחריותן של הקהילות היא קו יסוד במדיניות של זהות ברוב התחומים והפרקים של המצע.

משמעות
מנהיגות מוסרית אוניברסלית
יש למדינת ישראל חובה וייעוד, בתור נציגתו של עם ישראל בעולם, לפעול, ליזום ולהוות דוגמה לכל האנושות בתחומי המוסר והצדק. לא מדובר בזכות-יתר של מדינות חזקות ומבוססות המשתמשות בטיעונים מוסריים למען קידום האינטרסים של עצמן. מדובר בהכרת חובה פנימית שזהות חשה ביחס לצו המורשת היהודית כולה מאז אברהם אבינו - ראש הנלחמים למען מוסר וצדק אוניברסליים.

זהות רואה באחריות המוסרית של המדינה על מעשיה שלה ובנקיטת עמדה מול כל עוול, אי צדק ופשע נגד האדם, באשר יהיה, קו יסוד במדיניותה.

מנהיגות מאמינה
מפלגת זהות צמחה מתוך הכרה שהלכה והתגבשה לאורך עשרות שנים שאין אפשרות לתקן גם את הבעיות הפשוטות והמעשיות לכאורה של מדינת ישראל, ללא הנהגה המאמינה בא-להי ישראל וקוראת בשמו.

אין הכוונה כלל להנהגה דתית. רבים הם הפוליטיקאים הדתיים שקשה לראות איזה תפקיד הקב"ה ממלא בהתנהלותם ובמדיניותם. הכוונה היא להנהגה שהמצפן הערכי שלה אינו יחסי ועכשווי בלבד, אלא מבוסס על סך תולדות עם ישראל מראשיתו, והחלטותיה מכוונות קדימה אל נצח ישראל, ולא לטווח הפוליטי הקצר בלבד. הנהגה המודעת באמת, כלשונו של בן גוריון, לכך שבמזרח התיכון, אמנם אסור לסמוך על הנס, אבל חייבים להתחשב בו. מדינת העם שנגע בנצח, בניגוד לכל כללי ההיסטוריה, מדינת העם שבישר את המונותאיזם, הביא לעולם את התנ"ך ומתוך תרבותו צמחו הדתות והתרבות המערבית - אינה יכולה להתעלם מהיסוד האמוני שבתרבותה.

זהות סבורה שראיית המציאות המשאירה מקום לריבונו של עולם "הממליך מלכים ולו המלוכה", כפי שהיהדות מכירה אותו ואת דרכיו, היא ראיית המציאות הגאופוליטית הישרה, הרלוונטית והנכונה. וההתעלמות המתמדת ממנו, היא העומדת ביסוד הכשלונות המדיניים הרצופים והמשוועים של מדינת ישראל בחמישים השנים האחרונות.

יתרה מזאת, זהות מבינה כי האנושות כולה מייחלת ומצפה לבשורת שלום וחירות חדשה שתופיע מתוך שיבת עם התנ"ך לארצו ומתוך פיתוח תרבותם המתחדשת של בני הנביאים. יסוד האנטישמיות החדשה - זו הגלומה בהתנגדות לציונות ובכרסום הלגיטימיות לקיומה של מדינת ישראל, אינו העוול הנעשה כביכול לשכנינו, אלא האכזבה מן הציפיות שתלו אומות התרבות מבוססת התנ"ך בשיבת ציון החדשה. לא רק דמוקרטיה נוספת ציפה העולם לפגוש על פני הגלובוס, אלא קריאת כוון מוסרית מצד העם ששיחרר את החברה האנושית מן השיעבוד הפגאני, ופתח בפניה את השער אל חירות האדם תחת כנפי הריבון האחד והיחיד.

על יסוד הכרה זו, זהות חותרת להנהגת מדינת ישראל מתוך אמונה בא-להי ישראל המנהיג את העולם לטובה, ורואה בכך את יתרונה, כוחה, וחיבורה למציאות כפי שהיא באמת.

להורדת המסמך המלא

המצע המלא להורדה ↓
© כל הזכוות שמורות למפלגת זהות   |   תקנון